در بورس با اطلاعات کامل خرید و فروش کنید (نصف جهان)         سبزوا:   2.0   2.0  |  قصفها:   2.0   -0.48  |  لخزر:   2.0   0.4  |  وایران:   1.99   1.7  |  سفارس:   1.99   1.86  |  وتوسم:   1.99   1.86  |  ونفت:   1.99   1.89  |  سپاها:   1.99   1.19  |  شدوص:   1.99   1.86  |  لسرما:   1.99   1.18  |  سآبیک:   1.99   1.42  |  وبشهر:   1.98   0.2  |  کحافظ:   1.98   1.98  |  ساربیل:   1.98   0.41  |  ولبهمن:   1.98   0.42  |  دلر:   1.97   0.64  |  سکرما:   1.97   0.23  |  غشهد:   1.97   0.37  |  وبصادر:   1.97   1.97  |  سهرمز:   1.97   1.42  |  دابور:   1.97   1.97  |  پکرمان:   1.96   0.1  |  سمازن:   1.96   0.74  |  خمحور:   1.95   0.74  |  ستران:   1.95   1.95  |  ساوه:   1.94   1.9  |  اعتلا:   1.94   1.08  |  اسیاتک:   1.93   1.61  |  قزوین:   1.93   0.14  |  چخزر:   1.93   1.83  |  زدشت:   1.92   1.92  |  تپمپی:   1.91   1.61  |  زماهان:   1.89   1.72  |  فروسیل:   1.88   1.97  |  کماسه:   1.87   1.72  |  تجلی:   1.74   1.38  |  شکام:   1.71   0.03  |  وتجارت:   1.67   0.73  |  پاسا:   1.61   ثشرق:   1.51   1.79  |  سفانو:   1.47   0.29  |  کنور:   1.46   1.33  |  ملت:   1.45   0.09  |  اتکای:   1.38   0.03  |  پسهند:   1.31   0.02  |  وبانک:   1.28   0.16  |  زکشت:   1.24   -0.96  |  هرمز:   1.24   -0.38  |  سخزر:   1.23   0.07  |  سخاش:   1.16   0.08  |  رانفور:   1.13   0.76  |  سکرد:   1.13   0.25  |  بساما:   1.11   1.51  |  زفکا:   1.09   0.19  |  زگلدشت:   1.07   -0.9  |  سشمال:   1.04   0.21  |  حپارسا:   1.03   -0.73  |  شپاس:   0.99   1.38  |  سغرب:   0.99   0.18  |  فسپا:   0.98   0.25  |  زبینا:   0.95   -0.53  |  سرود:   0.93   0.08  |  کیمیاتک:   0.92   0.33  |  شرانل:   0.89   شپاکسا:   0.88   0.19  |  وصنا:   0.88   -0.16  |  تلیسه:   0.87   -0.45  |  حسیر:   0.86   0.43  |  سهگمت:   0.86   0.34  |  وپست:   0.85   1.58  |  حگهر:   0.84   -0.65  |  حکشتی:   0.84   -0.28  |  جم:   0.82   0.06  |  زشگزا:   0.81   -1.35  |  سیتا:   0.79   زشریف:   0.77   -0.58  |  شتوکا:   0.77   -0.39  |  کتوکا:   0.74   -1.59  |  حفاری:   0.66   فرآور:   0.65   -1.56  |  شصدف:   0.64   -0.24  |  فنورد:   0.64   0.21  |  فارس:   0.58   -0.29  |  فملی:   0.56   -0.42  |  گوهران:   0.54   0.1  |  شسپا:   0.52   -0.21  |  ارفع:   0.52   -0.05  |  زمگسا:   0.5   1.23  |  سشرق:   0.48   1.6  |  سصوفی:   0.4   0.7  |  خریخت:   0.39   0.06  |  غچین:   0.38   0.94  |  وبملت:   0.36   1.44  |  سپیدار:   0.35   0.09  |  سپید:   0.32   0.16  |  غپآذر:   0.31   0.08  |  شنفت:   0.29   رافزا:   0.27   0.45  |  کچاد:   0.26   -0.05  |  شاوان:   0.24   پارسان:   0.23   -0.16  |  فلوله:   0.22   -1.3  |  پکویر:   0.19   0.19  |  کبافق:   0.19   -0.04  |  بمپنا:   0.18   0.89  |  ساروج:   0.16   0.47  |  فجر:   0.15   -0.05  |  کلوند:   0.13   0.17  |  سغدیر:   0.12   دتوزیع:   0.12   -0.12  |  قرن:   0.09   0.36  |  سیستم:   0.08   تبرک:   0.08   0.69  |  دپارس:   0.08   0.02  |  وپاسار:   0.04   -0.12  |  کفپارس:   0.04   کوثر:   0.04   0.78  |  شتران:   0.04   -0.53  |  فسبزوار:   0.03   0.05  |  اپال:   حسینا:   0.14  |  شپنا:   -0.74  |  بالاس:   تاپیکو:   -0.2  |  شبهرن:   شیران:   -0.36  |  وصندوق:   -0.22  |  وکار:   0.08  |  افق:   -0.06  |  ساراب:   -0.03   همراه:   -0.03   0.53  |  وهور:   -0.06   -0.95  |  ساروم:   -0.07   0.26  |  فسازان:   -0.08   -0.4  |  تملت:   -0.09   قهکمت:   -0.09   0.09  |  شبندر:   -0.1   -0.61  |  وسکاب:   -0.13   البرز:   -0.15   0.38  |  غمهرا:   -0.16   -0.16  |  وخاور:   -0.17   -0.15  |  ونیرو:   -0.18   0.61  |  زقیام:   -0.18   -1.04  |  وسپهر:   -0.2   -0.13  |  کهمدا:   -0.2   -0.04  |  فولاد:   -0.22   -0.59  |  غگل:   -0.23   -1.21  |  شاراک:   -0.24   -0.07  |  غگرجی:   -0.26   -0.21  |  شپدیس:   -0.27   -0.04  |  خساپا:   -0.28   0.16  |  شستا:   -0.29   -0.19  |  فنوال:   -0.31   -0.77  |  داسوه:   -0.32   -0.32  |  آریا:   -0.33   -0.4  |  سخوز:   -0.34   -0.11  |  ومدیر:   -0.35   0.03  |  حتاید:   -0.36   کرماشا:   -0.4   -0.29  |  خراسان:   -0.42   -0.02  |  وغدیر:   -0.45   -0.15  |  تماوند:   -0.45   -0.06  |  دکپسول:   -0.46   -1.12  |  غسالم:   -0.48   -0.56  |  وسپه:   -0.49   0.02  |  ذوب:   -0.49   0.24  |  ونوین:   -0.51   -0.34  |  چدن:   -0.53   ومهان:   -0.53   0.18  |  فاما:   -0.57   -0.14  |  شبریز:   -0.57   -0.65  |  وپویا:   -0.58   0.4  |  مدیریت:   -0.59   -1.02  |  وهامون:   -0.6   -0.06  |  تاصیکو:   -0.61   پردیس:   -0.62   0.45  |  وبیمه:   -0.64   -0.27  |  دفارا:   -0.64   بنیرو:   -0.68   -0.05  |  فزر:   -0.7   -0.5  |  کپرور:   -0.8   1.79  |  خفنر:   -0.81   -0.97  |  قاسم:   -0.81   -0.32  |  وامید:   -0.82   -1.59  |  کلر:   -0.83   کی بی سی:   -0.84   -1.4  |  آ س پ:   -0.88   -0.23  |  بهپاک:   -0.89   -0.19  |  وسبحان:   -0.89   -1.11  |  وتوصا:   -0.93   0.1  |  ختور:   -0.94   -0.94  |  شاملا:   -0.97   0.14  |  خاهن:   -0.99   -1.13  |  غبشهر:   -0.99   -0.63  |  پتایر:   -1.04   -1.4  |  مبین:   -1.08   خدیزل:   -1.09   -1.09  |  غشهداب:   -1.11   -1.48  |  کطبس:   -1.12   نطرین:   -1.13   -1.48  |  پارس:   -1.14   -0.16  |  سقاین:   -1.15   0.24  |  تایرا:   -1.16   -0.11  |  وتوشه:   -1.17   -0.3  |  غنوش:   -1.18   -1.88  |  کاسپین:   -1.21   -1.15  |  توریل:   -1.21   -1.42  |  رکیش:   -1.23   -0.05  |  بموتو:   -1.25   -0.39  |  سبهان:   -1.26   0.22  |  امید:   -1.3   -0.03  |  نوری:   -1.33   -0.68  |  فلامی:   -1.35   -0.15  |  بالبر:   -1.36   -1.21  |  خاذین:   -1.37   -0.24  |  غکورش:   -1.38   -0.28  |  لطیف:   -1.4   -1.11  |  غمینو:   -1.42   -0.21  |  درهآور:   -1.42   -1.58  |  کالا:   -1.42   -1.56  |  وپترو:   -1.42   -0.91  |  خودرو:   -1.45   -0.69  |  ومعادن:   -1.46   -0.41  |  دتماد:   -1.53   -0.16  |  پخش:   -1.54   -1.86  |  خبهمن:   -1.54   -0.26  |  ددام:   -1.55   -0.24  |  ثامید:   -1.56   -0.67  |  فپنتا:   -1.56   -0.75  |  ثفارس:   -1.57   -0.37  |  دجابر:   -1.58   -0.35  |  شفا:   -1.58   -0.67  |  دزهراوی:   -1.59   -1.2  |  بخاور:   -1.6   -0.31  |  حآسا:   -1.63   -0.89  |  خکار:   -1.66   -1.45  |  نوین:   -1.66   -1.79  |  فولای:   -1.73   -1.13  |  بترانس:   -1.73   -0.75  |  دسبحان:   -1.74   -0.19  |  شکربن:   -1.74   -0.67  |  غزر:   -1.75   -0.67  |  غپینو:   -1.75   -1.23  |  فولاژ:   -1.76   کساوه:   -1.78   -0.06  |  خزامیا:   -1.79   -1.83  |  خشرق:   -1.81   -0.4  |  شجم:   -1.82   -1.28  |  وخارزم:   -1.83   -1.42  |  اوان:   -1.83   -1.08  |  تکنو:   -1.84   -0.74  |  کروی:   -1.84   -0.5  |  کگهر:   -1.85   پرداخت:   -1.85   قشهد:   -1.86   -0.49  |  کمنگنز:   -1.86   -0.93  |  کمرجان:   -1.86   -1.86  |  کترام:   -1.87   -0.68  |  تنوین:   -1.87   -1.06  |  رنیک:   -1.87   -1.52  |  خمحرکه:   -1.87   -1.87  |  ولپارس:   -1.87   غشصفا:   -1.87   -1.25  |  رمپنا:   -1.87   -0.79  |  کساپا:   -1.88   -0.16  |  قلرست:   -1.88   -0.78  |  خنصیر:   -1.89   -1.77  |  امین:   -1.89   -0.13  |  بشهاب:   -1.9   قشیر:   -1.9   -1.9  |  شوینده:   -1.91   -0.56  |  دسانکو:   -1.91   -1.96  |  افرا:   -1.91   -0.56  |  غگیلا:   -1.91   -1.81  |  پاکشو:   -1.91   فایرا:   -1.91   ثعمرا:   -1.92   -1.85  |  دتولید:   -1.92   -1.53  |  ثنوسا:   -1.92   -0.41  |  برکت:   -1.92   -1.45  |  چفیبر:   -1.92   -0.16  |  غفارس:   -1.93   0.29  |  کسرام:   -1.93   -0.34  |  کفرا:   -1.93   -1.93  |  چافست:   -1.93   بورس:   -1.93   -1.7  |  غپونه:   -1.93   -1.75  |  شکلر:   -1.93   -1.93  |  غدشت:   -1.94   -1.79  |  مفاخر:   -1.94   -1.57  |  لپارس:   -1.94   -0.97  |  ورنا:   -1.94   -1.78  |  بکهنوج:   -1.94   -1.94  |  کپارس:   -1.94   -1.33  |  فمراد:   -1.94   -0.93  |  چکاپا:   -1.94   -1.6  |  دلقما:   -1.94   -0.42  |  آبادا:   -1.94   -0.41  |  وملی:   -1.94   -1.05  |  ودی:   -1.94   -1.76  |  سمگا:   -1.94   -1.9  |  غشاذر:   -1.94   -0.88  |  کاوه:   -1.94   -0.29  |  سبجنو:   -1.94   شاروم:   -1.95   -1.95  |  وپخش:   -1.95   -0.38  |  دفرا:   -1.95   -0.16  |  فاراک:   -1.95   -1.87  |  حآفرین:   -1.95   -1.79  |  غویتا:   -1.95   -1.57  |  های وب:   -1.95   -1.69  |  دعبید:   -1.95   آسیا:   -1.95   -1.4  |  کرازی:   -1.95   -1.06  |  ثشاهد:   -1.95   -1.95  |  دماوند:   -1.95   -1.2  |  ختوقا:   -1.95   -1.95  |  ثمسکن:   -1.96   -1.64  |  ومعلم:   -1.96   -1.72  |  زاگرس:   -1.96   -1.86  |  ثبهساز:   -1.96   -1.96  |  ثغرب:   -1.96   ثرود:   -1.96   -0.28  |  دکیمی:   -1.96   -0.9  |  دکوثر:   -1.96   -1.89  |  پدرخش:   -1.96   -0.36  |  کسعدی:   -1.96   -0.37  |  پیزد:   -1.96   -0.52  |  سیدکو:   -1.96   -0.78  |  دسبحا:   -1.96   -0.98  |  وگستر:   -1.96   -1.96  |  پلاسک:   -1.96   -0.14  |  لابسا:   -1.96   -0.1  |  فباهنر:   -1.96   -1.2  |  قپیرا:   -1.96   -0.35  |  ثباغ:   -1.96   -0.31  |  بکاب:   -1.96   -0.2  |  خپویش:   -1.97   -0.89  |  کاما:   -1.97   -1.0  |  پارسیان:   -1.97   -1.87  |  دسینا:   -1.97   -0.95  |  غگلپا:   -1.97   -1.61  |  سیلام:   -1.97   -0.84  |  حپترو:   -1.97   -0.21  |  ثالوند:   -1.97   -0.15  |  درازک:   -1.97   -1.53  |  سدور:   -1.97   -0.26  |  زکوثر:   -1.97   -1.16  |  قمرو:   -1.97   -0.59  |  شفارس:   -1.97   -0.63  |  شگل:   -1.97   -0.2  |  خرینگ:   -1.97   -0.85  |  بنو:   -1.97   -1.94  |  فتوسا:   -1.97   -1.97  |  خموتور:   -1.97   -1.23  |  دیران:   -1.97   -0.76  |  بگیلان:   -1.97   -1.97  |  غدام:   -1.98   -0.5  |  داوه:   -1.98   -0.7  |  هجرت:   -1.98   -1.37  |  حریل:   -1.98   -1.87  |  سصفها:   -1.98   -1.98  |  سنیر:   -1.98   -1.37  |  مادیرا:   -1.98   -1.98  |  حتوکا:   -1.98   -1.9  |  وآوا:   -1.98   -0.29  |  اخابر:   -1.98   -1.05  |  وملل:   -1.98   -0.71  |  فجام:   -1.98   -0.85  |  شسینا:   -1.98   -1.09  |  ولشرق:   -1.98   -1.98  |  غشان:   -1.98   -0.65  |  زپارس:   -1.98   -1.55  |  دشیمی:   -1.98   -0.4  |  بجهرم:   -1.98   -1.88  |  رتاپ:   -1.98   -0.19  |  کشرق:   -1.98   -0.61  |  قثابت:   -1.98   -0.99  |  فجهان:   -1.98   -0.03  |  دانا:   -1.98   -1.83  |  خگستر:   -1.98   -1.66  |  چکارن:   -1.98   -1.79  |  وصنعت:   -1.98   -0.49  |  والبر:   -1.98   -0.28  |  لوتوس:   -1.98   -0.68  |  ساینا:   -1.98   -1.98  |  شفن:   -1.98   -0.24  |  زنگان:   -1.98   -0.61  |  دارو:   -1.98   -1.42  |  ولصنم:   -1.98   -0.25  |  کسرا:   -1.99   -1.96  |  فخاس:   -1.99   -0.2  |  وتعاون:   -1.99   -0.58  |  خاور:   -1.99   -1.86  |  ثاخت:   -1.99   -1.89  |  ثتران:   -1.99   -1.86  |  ختراک:   -1.99   -1.32  |  ولغدر:   -1.99   -0.03  |  قچار:   -1.99   -1.99  |  چکاوه:   -1.99   -0.63  |  غالبر:   -1.99   -0.01  |  سدشت:   -1.99   -0.1  |  اتکام:   -1.99   -0.22  |  کیمیا:   -1.99   -1.47  |  خکرمان:   -1.99   -1.91  |  تیپیکو:   -1.99   -0.26  |  بزاگرس:   -1.99   -0.66  |  نمرینو:   -1.99   -1.25  |  لبوتان:   -1.99   -0.66  |  خزر:   -1.99   -1.76  |  غاذر:   -1.99   -1.92  |  وساپا:   -1.99   -1.94  |  واعتبار:   -1.99   -0.22  |  تاپکیش:   -1.99   -0.43  |  بوعلی:   -1.99   -1.96  |  کرمان:   -1.99   -1.9  |  ثپردیس:   -1.99   -0.88  |  فسرب:   -1.99   -1.27  |  آپ:   -1.99   -0.48  |  دالبر:   -1.99   -0.33  |  شپارس:   -1.99   -0.74  |  کگاز:   -1.99   -1.74  |  اپرداز:   -1.99   -1.49  |  بپیوند:   -1.99   -1.49  |  مداران:   -1.99   ثامان:   -1.99   -1.29  |  فاسمین:   -1.99   -1.1  |  شبصیر:   -1.99   -1.33  |  ددانا:   -1.99   -0.28  |  دبالک:   -1.99   -1.85  |  ریشمک:   -2.0   -1.88  |  ولملت:   -2.0   -0.8  |  خلنت:   -2.0   -0.96  |  غبهنوش:   -2.0   -0.07  |  وساخت:   -2.0   -1.45  |  فروی:   -2.0   -1.87  |  سرچشمه:   -2.0   -2.0  |  قشکر:   -2.0   -0.61  |  سفار:   -2.0   -1.16  |  کویر:   -2.0   -0.46  |  وسینا:   -2.0   -0.42  |  فرابورس:   -2.0   -1.85  |  ولکار:   -2.0   -0.07  |  سدبیر:   -2.0   -2.0  |  غگلستا:   -2.0   -1.84  |  وتوس:   -2.0   0.2  | 

در بورس با اطلاعات کامل خرید و فروش کنید (نصف جهان)         ریشمک:   -2.0   -1.88  |  ولملت:   -2.0   -0.8  |  خلنت:   -2.0   -0.96  |  غبهنوش:   -2.0   -0.07  |  وساخت:   -2.0   -1.45  |  فروی:   -2.0   -1.87  |  سرچشمه:   -2.0   -2.0  |  قشکر:   -2.0   -0.61  |  سفار:   -2.0   -1.16  |  کویر:   -2.0   -0.46  |  وسینا:   -2.0   -0.42  |  فرابورس:   -2.0   -1.85  |  ولکار:   -2.0   -0.07  |  سدبیر:   -2.0   -2.0  |  غگلستا:   -2.0   -1.84  |  وتوس:   -2.0   0.2  |  کسرا:   -1.99   -1.96  |  فخاس:   -1.99   -0.2  |  وتعاون:   -1.99   -0.58  |  خاور:   -1.99   -1.86  |  ثاخت:   -1.99   -1.89  |  ثتران:   -1.99   -1.86  |  ختراک:   -1.99   -1.32  |  ولغدر:   -1.99   -0.03  |  قچار:   -1.99   -1.99  |  چکاوه:   -1.99   -0.63  |  غالبر:   -1.99   -0.01  |  سدشت:   -1.99   -0.1  |  اتکام:   -1.99   -0.22  |  کیمیا:   -1.99   -1.47  |  خکرمان:   -1.99   -1.91  |  تیپیکو:   -1.99   -0.26  |  بزاگرس:   -1.99   -0.66  |  نمرینو:   -1.99   -1.25  |  لبوتان:   -1.99   -0.66  |  خزر:   -1.99   -1.76  |  غاذر:   -1.99   -1.92  |  وساپا:   -1.99   -1.94  |  واعتبار:   -1.99   -0.22  |  تاپکیش:   -1.99   -0.43  |  بوعلی:   -1.99   -1.96  |  کرمان:   -1.99   -1.9  |  ثپردیس:   -1.99   -0.88  |  فسرب:   -1.99   -1.27  |  آپ:   -1.99   -0.48  |  دالبر:   -1.99   -0.33  |  شپارس:   -1.99   -0.74  |  کگاز:   -1.99   -1.74  |  اپرداز:   -1.99   -1.49  |  بپیوند:   -1.99   -1.49  |  مداران:   -1.99   ثامان:   -1.99   -1.29  |  فاسمین:   -1.99   -1.1  |  شبصیر:   -1.99   -1.33  |  ددانا:   -1.99   -0.28  |  دبالک:   -1.99   -1.85  |  غدام:   -1.98   -0.5  |  داوه:   -1.98   -0.7  |  هجرت:   -1.98   -1.37  |  حریل:   -1.98   -1.87  |  سصفها:   -1.98   -1.98  |  سنیر:   -1.98   -1.37  |  مادیرا:   -1.98   -1.98  |  حتوکا:   -1.98   -1.9  |  وآوا:   -1.98   -0.29  |  اخابر:   -1.98   -1.05  |  وملل:   -1.98   -0.71  |  فجام:   -1.98   -0.85  |  شسینا:   -1.98   -1.09  |  ولشرق:   -1.98   -1.98  |  غشان:   -1.98   -0.65  |  زپارس:   -1.98   -1.55  |  دشیمی:   -1.98   -0.4  |  بجهرم:   -1.98   -1.88  |  رتاپ:   -1.98   -0.19  |  کشرق:   -1.98   -0.61  |  قثابت:   -1.98   -0.99  |  فجهان:   -1.98   -0.03  |  دانا:   -1.98   -1.83  |  خگستر:   -1.98   -1.66  |  چکارن:   -1.98   -1.79  |  وصنعت:   -1.98   -0.49  |  والبر:   -1.98   -0.28  |  لوتوس:   -1.98   -0.68  |  ساینا:   -1.98   -1.98  |  شفن:   -1.98   -0.24  |  زنگان:   -1.98   -0.61  |  دارو:   -1.98   -1.42  |  ولصنم:   -1.98   -0.25  |  خپویش:   -1.97   -0.89  |  کاما:   -1.97   -1.0  |  پارسیان:   -1.97   -1.87  |  دسینا:   -1.97   -0.95  |  غگلپا:   -1.97   -1.61  |  سیلام:   -1.97   -0.84  |  حپترو:   -1.97   -0.21  |  ثالوند:   -1.97   -0.15  |  درازک:   -1.97   -1.53  |  سدور:   -1.97   -0.26  |  زکوثر:   -1.97   -1.16  |  قمرو:   -1.97   -0.59  |  شفارس:   -1.97   -0.63  |  شگل:   -1.97   -0.2  |  خرینگ:   -1.97   -0.85  |  بنو:   -1.97   -1.94  |  فتوسا:   -1.97   -1.97  |  خموتور:   -1.97   -1.23  |  دیران:   -1.97   -0.76  |  بگیلان:   -1.97   -1.97  |  ثمسکن:   -1.96   -1.64  |  ومعلم:   -1.96   -1.72  |  زاگرس:   -1.96   -1.86  |  ثبهساز:   -1.96   -1.96  |  ثغرب:   -1.96   ثرود:   -1.96   -0.28  |  دکیمی:   -1.96   -0.9  |  دکوثر:   -1.96   -1.89  |  پدرخش:   -1.96   -0.36  |  کسعدی:   -1.96   -0.37  |  پیزد:   -1.96   -0.52  |  سیدکو:   -1.96   -0.78  |  دسبحا:   -1.96   -0.98  |  وگستر:   -1.96   -1.96  |  پلاسک:   -1.96   -0.14  |  لابسا:   -1.96   -0.1  |  فباهنر:   -1.96   -1.2  |  قپیرا:   -1.96   -0.35  |  ثباغ:   -1.96   -0.31  |  بکاب:   -1.96   -0.2  |  شاروم:   -1.95   -1.95  |  وپخش:   -1.95   -0.38  |  دفرا:   -1.95   -0.16  |  فاراک:   -1.95   -1.87  |  حآفرین:   -1.95   -1.79  |  غویتا:   -1.95   -1.57  |  های وب:   -1.95   -1.69  |  دعبید:   -1.95   آسیا:   -1.95   -1.4  |  کرازی:   -1.95   -1.06  |  ثشاهد:   -1.95   -1.95  |  دماوند:   -1.95   -1.2  |  ختوقا:   -1.95   -1.95  |  غدشت:   -1.94   -1.79  |  مفاخر:   -1.94   -1.57  |  لپارس:   -1.94   -0.97  |  ورنا:   -1.94   -1.78  |  بکهنوج:   -1.94   -1.94  |  کپارس:   -1.94   -1.33  |  فمراد:   -1.94   -0.93  |  چکاپا:   -1.94   -1.6  |  دلقما:   -1.94   -0.42  |  آبادا:   -1.94   -0.41  |  وملی:   -1.94   -1.05  |  ودی:   -1.94   -1.76  |  سمگا:   -1.94   -1.9  |  غشاذر:   -1.94   -0.88  |  کاوه:   -1.94   -0.29  |  سبجنو:   -1.94   غفارس:   -1.93   0.29  |  کسرام:   -1.93   -0.34  |  کفرا:   -1.93   -1.93  |  چافست:   -1.93   بورس:   -1.93   -1.7  |  غپونه:   -1.93   -1.75  |  شکلر:   -1.93   -1.93  |  ثعمرا:   -1.92   -1.85  |  دتولید:   -1.92   -1.53  |  ثنوسا:   -1.92   -0.41  |  برکت:   -1.92   -1.45  |  چفیبر:   -1.92   -0.16  |  شوینده:   -1.91   -0.56  |  دسانکو:   -1.91   -1.96  |  افرا:   -1.91   -0.56  |  غگیلا:   -1.91   -1.81  |  پاکشو:   -1.91   فایرا:   -1.91   بشهاب:   -1.9   قشیر:   -1.9   -1.9  |  خنصیر:   -1.89   -1.77  |  امین:   -1.89   -0.13  |  کساپا:   -1.88   -0.16  |  قلرست:   -1.88   -0.78  |  کترام:   -1.87   -0.68  |  تنوین:   -1.87   -1.06  |  رنیک:   -1.87   -1.52  |  خمحرکه:   -1.87   -1.87  |  ولپارس:   -1.87   غشصفا:   -1.87   -1.25  |  رمپنا:   -1.87   -0.79  |  قشهد:   -1.86   -0.49  |  کمنگنز:   -1.86   -0.93  |  کمرجان:   -1.86   -1.86  |  کگهر:   -1.85   پرداخت:   -1.85   تکنو:   -1.84   -0.74  |  کروی:   -1.84   -0.5  |  وخارزم:   -1.83   -1.42  |  اوان:   -1.83   -1.08  |  شجم:   -1.82   -1.28  |  خشرق:   -1.81   -0.4  |  خزامیا:   -1.79   -1.83  |  کساوه:   -1.78   -0.06  |  فولاژ:   -1.76   غزر:   -1.75   -0.67  |  غپینو:   -1.75   -1.23  |  دسبحان:   -1.74   -0.19  |  شکربن:   -1.74   -0.67  |  فولای:   -1.73   -1.13  |  بترانس:   -1.73   -0.75  |  خکار:   -1.66   -1.45  |  نوین:   -1.66   -1.79  |  حآسا:   -1.63   -0.89  |  بخاور:   -1.6   -0.31  |  دزهراوی:   -1.59   -1.2  |  دجابر:   -1.58   -0.35  |  شفا:   -1.58   -0.67  |  ثفارس:   -1.57   -0.37  |  ثامید:   -1.56   -0.67  |  فپنتا:   -1.56   -0.75  |  ددام:   -1.55   -0.24  |  پخش:   -1.54   -1.86  |  خبهمن:   -1.54   -0.26  |  دتماد:   -1.53   -0.16  |  ومعادن:   -1.46   -0.41  |  خودرو:   -1.45   -0.69  |  غمینو:   -1.42   -0.21  |  درهآور:   -1.42   -1.58  |  کالا:   -1.42   -1.56  |  وپترو:   -1.42   -0.91  |  لطیف:   -1.4   -1.11  |  غکورش:   -1.38   -0.28  |  خاذین:   -1.37   -0.24  |  بالبر:   -1.36   -1.21  |  فلامی:   -1.35   -0.15  |  نوری:   -1.33   -0.68  |  امید:   -1.3   -0.03  |  سبهان:   -1.26   0.22  |  بموتو:   -1.25   -0.39  |  رکیش:   -1.23   -0.05  |  کاسپین:   -1.21   -1.15  |  توریل:   -1.21   -1.42  |  غنوش:   -1.18   -1.88  |  وتوشه:   -1.17   -0.3  |  تایرا:   -1.16   -0.11  |  سقاین:   -1.15   0.24  |  پارس:   -1.14   -0.16  |  نطرین:   -1.13   -1.48  |  کطبس:   -1.12   غشهداب:   -1.11   -1.48  |  خدیزل:   -1.09   -1.09  |  مبین:   -1.08   پتایر:   -1.04   -1.4  |  خاهن:   -0.99   -1.13  |  غبشهر:   -0.99   -0.63  |  شاملا:   -0.97   0.14  |  ختور:   -0.94   -0.94  |  وتوصا:   -0.93   0.1  |  بهپاک:   -0.89   -0.19  |  وسبحان:   -0.89   -1.11  |  آ س پ:   -0.88   -0.23  |  کی بی سی:   -0.84   -1.4  |  کلر:   -0.83   وامید:   -0.82   -1.59  |  خفنر:   -0.81   -0.97  |  قاسم:   -0.81   -0.32  |  کپرور:   -0.8   1.79  |  فزر:   -0.7   -0.5  |  بنیرو:   -0.68   -0.05  |  وبیمه:   -0.64   -0.27  |  دفارا:   -0.64   پردیس:   -0.62   0.45  |  تاصیکو:   -0.61   وهامون:   -0.6   -0.06  |  مدیریت:   -0.59   -1.02  |  وپویا:   -0.58   0.4  |  فاما:   -0.57   -0.14  |  شبریز:   -0.57   -0.65  |  چدن:   -0.53   ومهان:   -0.53   0.18  |  ونوین:   -0.51   -0.34  |  وسپه:   -0.49   0.02  |  ذوب:   -0.49   0.24  |  غسالم:   -0.48   -0.56  |  دکپسول:   -0.46   -1.12  |  وغدیر:   -0.45   -0.15  |  تماوند:   -0.45   -0.06  |  خراسان:   -0.42   -0.02  |  کرماشا:   -0.4   -0.29  |  حتاید:   -0.36   ومدیر:   -0.35   0.03  |  سخوز:   -0.34   -0.11  |  آریا:   -0.33   -0.4  |  داسوه:   -0.32   -0.32  |  فنوال:   -0.31   -0.77  |  شستا:   -0.29   -0.19  |  خساپا:   -0.28   0.16  |  شپدیس:   -0.27   -0.04  |  غگرجی:   -0.26   -0.21  |  شاراک:   -0.24   -0.07  |  غگل:   -0.23   -1.21  |  فولاد:   -0.22   -0.59  |  وسپهر:   -0.2   -0.13  |  کهمدا:   -0.2   -0.04  |  ونیرو:   -0.18   0.61  |  زقیام:   -0.18   -1.04  |  وخاور:   -0.17   -0.15  |  غمهرا:   -0.16   -0.16  |  البرز:   -0.15   0.38  |  وسکاب:   -0.13   شبندر:   -0.1   -0.61  |  تملت:   -0.09   قهکمت:   -0.09   0.09  |  فسازان:   -0.08   -0.4  |  ساروم:   -0.07   0.26  |  وهور:   -0.06   -0.95  |  ساراب:   -0.03   همراه:   -0.03   0.53  |  اپال:   حسینا:   0.14  |  شپنا:   -0.74  |  بالاس:   تاپیکو:   -0.2  |  شبهرن:   شیران:   -0.36  |  وصندوق:   -0.22  |  وکار:   0.08  |  افق:   -0.06  |  فسبزوار:   0.03   0.05  |  وپاسار:   0.04   -0.12  |  کفپارس:   0.04   کوثر:   0.04   0.78  |  شتران:   0.04   -0.53  |  سیستم:   0.08   تبرک:   0.08   0.69  |  دپارس:   0.08   0.02  |  قرن:   0.09   0.36  |  سغدیر:   0.12   دتوزیع:   0.12   -0.12  |  کلوند:   0.13   0.17  |  فجر:   0.15   -0.05  |  ساروج:   0.16   0.47  |  بمپنا:   0.18   0.89  |  پکویر:   0.19   0.19  |  کبافق:   0.19   -0.04  |  فلوله:   0.22   -1.3  |  پارسان:   0.23   -0.16  |  شاوان:   0.24   کچاد:   0.26   -0.05  |  رافزا:   0.27   0.45  |  شنفت:   0.29   غپآذر:   0.31   0.08  |  سپید:   0.32   0.16  |  سپیدار:   0.35   0.09  |  وبملت:   0.36   1.44  |  غچین:   0.38   0.94  |  خریخت:   0.39   0.06  |  سصوفی:   0.4   0.7  |  سشرق:   0.48   1.6  |  زمگسا:   0.5   1.23  |  شسپا:   0.52   -0.21  |  ارفع:   0.52   -0.05  |  گوهران:   0.54   0.1  |  فملی:   0.56   -0.42  |  فارس:   0.58   -0.29  |  شصدف:   0.64   -0.24  |  فنورد:   0.64   0.21  |  فرآور:   0.65   -1.56  |  حفاری:   0.66   کتوکا:   0.74   -1.59  |  زشریف:   0.77   -0.58  |  شتوکا:   0.77   -0.39  |  سیتا:   0.79   زشگزا:   0.81   -1.35  |  جم:   0.82   0.06  |  حگهر:   0.84   -0.65  |  حکشتی:   0.84   -0.28  |  وپست:   0.85   1.58  |  حسیر:   0.86   0.43  |  سهگمت:   0.86   0.34  |  تلیسه:   0.87   -0.45  |  شپاکسا:   0.88   0.19  |  وصنا:   0.88   -0.16  |  شرانل:   0.89   کیمیاتک:   0.92   0.33  |  سرود:   0.93   0.08  |  زبینا:   0.95   -0.53  |  فسپا:   0.98   0.25  |  شپاس:   0.99   1.38  |  سغرب:   0.99   0.18  |  حپارسا:   1.03   -0.73  |  سشمال:   1.04   0.21  |  زگلدشت:   1.07   -0.9  |  زفکا:   1.09   0.19  |  بساما:   1.11   1.51  |  رانفور:   1.13   0.76  |  سکرد:   1.13   0.25  |  سخاش:   1.16   0.08  |  سخزر:   1.23   0.07  |  زکشت:   1.24   -0.96  |  هرمز:   1.24   -0.38  |  وبانک:   1.28   0.16  |  پسهند:   1.31   0.02  |  اتکای:   1.38   0.03  |  ملت:   1.45   0.09  |  کنور:   1.46   1.33  |  سفانو:   1.47   0.29  |  ثشرق:   1.51   1.79  |  پاسا:   1.61   وتجارت:   1.67   0.73  |  شکام:   1.71   0.03  |  تجلی:   1.74   1.38  |  کماسه:   1.87   1.72  |  فروسیل:   1.88   1.97  |  زماهان:   1.89   1.72  |  تپمپی:   1.91   1.61  |  زدشت:   1.92   1.92  |  اسیاتک:   1.93   1.61  |  قزوین:   1.93   0.14  |  چخزر:   1.93   1.83  |  ساوه:   1.94   1.9  |  اعتلا:   1.94   1.08  |  خمحور:   1.95   0.74  |  ستران:   1.95   1.95  |  پکرمان:   1.96   0.1  |  سمازن:   1.96   0.74  |  دلر:   1.97   0.64  |  سکرما:   1.97   0.23  |  غشهد:   1.97   0.37  |  وبصادر:   1.97   1.97  |  سهرمز:   1.97   1.42  |  دابور:   1.97   1.97  |  وبشهر:   1.98   0.2  |  کحافظ:   1.98   1.98  |  ساربیل:   1.98   0.41  |  ولبهمن:   1.98   0.42  |  وایران:   1.99   1.7  |  سفارس:   1.99   1.86  |  وتوسم:   1.99   1.86  |  ونفت:   1.99   1.89  |  سپاها:   1.99   1.19  |  شدوص:   1.99   1.86  |  لسرما:   1.99   1.18  |  سآبیک:   1.99   1.42  |  سبزوا:   2.0   2.0  |  قصفها:   2.0   -0.48  |  لخزر:   2.0   0.4  | 
 • بورس

  2,074,699
  (0.32%) 6,597

 • دلار

  -
  (0%) 0

 • انس طلا

  2,312.35
  (0.17%) 3.88

 • سکه

  401,440,000
  (0.1%) 410,000

 • مثقال طلا

  143,270,000
  (0.3%) 430,000

 • نفت برنت

  82.55
  (0.94%) 0.77

 • تتر

  591,150
  (0.26%) 1,550

وضعیت بازار بسته  شاخص کل 2,075,489.91 (5806.82) شاخص كل (هم وزن) 672,968.65 (2002.64) ارزش بازار 71,213,572.345 B
اطلاعات قیمت 03/3/23 12:30:13 تعداد معاملات 250,971 ارزش معاملات 37,444.235 B حجم معاملات 6.533 B

اخبار اقتصادی

عنوان زمان درج روزنامه
سقوط قیمت بیت کوین تا 66 هزار دلار 1 دقيقه پيش خبرگزاری تسنیم
بخش خصوص چه قدر در این بندر سرمایه گذاری کرده است؟ 3 دقيقه پيش اقتصاد نیوز
احتمال تشدید بحران اقتصادی در کشور/ افزایش نرخ ارز چقدر محتمل است؟ 4 دقيقه پيش اکونگار
واریزی بزرگ برای بازنشستگان / حساب این بازنشستگان شارژ می‌شود 6 دقيقه پيش اقتصاد آنلاین
بن‌بست اوراق در برزخ بورس/ درآمد خالص دولت از اوراق فقط ۵ همت! 8 دقيقه پيش اقتصاد آنلاین
افزایش تورم پیشران در 10 فعالیت خدماتی 8 دقيقه پيش اکوایران
یارانه بگیران بخوانند ؛ جزییات از یارانه معیشتی و کالابرگ خرداد 19 دقيقه پيش صد آنلاین
زمان واریزی حق اولاد و عائله‌مندی بازنشستگان کشوری اعلام شد 19 دقيقه پيش اکونگار
خبر خوش برای گندم کاران این استان 22 دقيقه پيش اقتصاد نیوز
کاهش ساعت کاری چه قدر در مصرف برق صرفه جویی می کند؟ 22 دقيقه پيش اقتصاد نیوز
وعده مهم انتخاباتی به این دسته از افراد 25 دقيقه پيش اقتصاد ۱۰۰
جزئیات 10 میز خدمت مالیاتی در جنوب تهران 27 دقيقه پيش خبرگزاری تسنیم
قیمت طلا، سکه و دلار امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد 1403| رشد قیمت طلا و دلار+ جدول 29 دقيقه پيش اقتصاد نیوز
این خودروهای چینی دل اروپایی‌ها را بردند 29 دقيقه پيش اقتصاد نیوز
دولت سیزدهم با این قیمت گوشت قرمز را تحویل گرفت و با این نرخ تحویل داد 29 دقيقه پيش اقتصاد ۱۰۰
تکلیف ترمیم مزد کارگران مشخص شد/ شورای عالی کار دیگر جلسه‌ای برگزار نمی‌کند؟ 39 دقيقه پيش اکونگار
قیمت طلای ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ 45 دقيقه پيش اقتصاد ۱۰۰
آغاز پیش‌فروش ۳ محصول سایپا / ثبت نام جدید برای مالکان خودرو هم میسر شد + اسامی 51 دقيقه پيش اقتصاد ۱۰۰
قسط وام مسکن 350 میلیونی مشخص شد/ متقاضیان بخوانند+ جزئیات 53 دقيقه پيش اقتصاد نیوز
نقد رویکرد بورسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 54 دقيقه پيش خبرگزاری تسنیم
محدودیت جدید برای ثبت نام محصولات سایپا 56 دقيقه پيش اقتصاد آنلاین
فوری/ پیش فروش سایپا به مشکل خورد/ امکان انتخاب خودرو وجود ندارد+ عکس 57 دقيقه پيش اقتصاد نیوز
افزایش حقوق این کارمندان به مرحله اجرایی رسید 58 دقيقه پيش اقتصاد ۱۰۰
شورا از مسیر تراموا حذف شد ؟ 59 دقيقه پيش اکوایران
فوری/ خبر خوب برای بازنشستگان کشوری/ زمان پرداخت حق اولاد و عائله‌مندی اعلام شد 1 ساعت پيش اقتصاد نیوز
خبر خوش وزیر کار برای صندوق های بازنشستگی/ 100 هزار میلیارد تومان اموال برگشت 1 ساعت پيش اقتصاد نیوز
محصولات مدیران خودرو امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ چند؟ + جدول 1 ساعت پيش اقتصاد ۱۰۰
سکوی ۱۳ آلفای پارس جنوبی آماده بهره برداری است 1 ساعت پيش مشرق نیوز
ثبت نام جدید 3 خودروی سایپا برای مالکان خودرو هم میسر شد 1 ساعت پيش خبرگزاری تسنیم
فوری/ اظهارات مهم حسین قاسمی درباره زمان همسان سازی ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان 1 ساعت پيش صد آنلاین
قیمت دینار عراق به تومان، امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403 1 ساعت پيش اقتصاد ۱۰۰
کاهش سهام شرکت‌های اروپایی درپی تحولات انتخاباتی 1 ساعت پيش خبرگزاری تسنیم
پل خلیج‌فارس؛ "شاه‌کلید" فراموش شده 1 ساعت پيش خبرگزاری تسنیم
اتوبوس‌های این مناطق پایتخت نونوار شد+ عکس 1 ساعت پيش اقتصاد نیوز
هدیه انتخاباتی دولت به مردم/ جا نمانید 1 ساعت پيش اقتصاد آنلاین
خبر خوش اینترنتی وزیر ارتباطات برای انتخابات+ جزئیات بسته اینترنت تشویقی 1 ساعت پيش اقتصاد نیوز
قیمت لیر ترکیه به تومان، امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403 1 ساعت پيش اقتصاد ۱۰۰
یک پیش‌بینی مهم درباره نرخ ارز در بازار 1 ساعت پيش اقتصاد ۱۰۰
مرتضوی: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان کاهش پیدا کرد 1 ساعت پيش اقتصاد آنلاین
سال ۱۴۰۱ در قله شاخص فلاکت ۱۲ ساله 1 ساعت پيش اکوایران