در بورس با اطلاعات کامل خرید و فروش کنید (نصف جهان)         شکام:   11.43   9.75  |  سبزوا:   7.0   5.76  |  زشگزا:   7.0   6.08  |  تایرا:   6.99   6.54  |  زشریف:   6.98   6.54  |  کرمان:   6.98   5.86  |  ثمسکن:   6.96   6.77  |  ثشاهد:   6.96   6.35  |  زگلدشت:   6.95   6.42  |  اخابر:   6.95   6.95  |  ساینا:   6.91   6.27  |  قشیر:   6.91   5.64  |  مفاخر:   6.87   6.73  |  تاپکیش:   5.7   3.94  |  زفکا:   5.68   6.51  |  غشان:   5.6   4.15  |  غسالم:   5.59   5.16  |  ثپردیس:   5.47   5.32  |  وپترو:   5.47   5.84  |  سیمرغ:   5.45   3.93  |  فروی:   5.12   3.5  |  دبالک:   5.1   4.17  |  فاسمین:   5.07   2.57  |  سصوفی:   5.02   5.28  |  غدشت:   5.0   5.0  |  نوری:   5.0   3.83  |  ثتران:   5.0   4.54  |  کسعدی:   5.0   3.57  |  ثنوسا:   5.0   4.66  |  ثاباد:   5.0   4.34  |  خکمک:   4.99   3.29  |  غگل:   4.99   4.39  |  پکرمان:   4.99   4.65  |  کپشیر:   4.99   0.06  |  ساراب:   4.98   3.4  |  زملارد:   4.98   4.89  |  شکربن:   4.98   4.22  |  شدوص:   4.98   4.09  |  ثاخت:   4.97   4.61  |  ساربیل:   4.97   3.07  |  بوعلی:   4.97   4.68  |  پاسا:   4.97   4.07  |  اسیاتک:   4.96   4.71  |  کگاز:   4.96   4.41  |  ددام:   4.95   4.95  |  تکنو:   4.94   0.39  |  لبوتان:   4.94   4.06  |  دشیمی:   4.94   4.94  |  غالبر:   4.93   3.75  |  فسرب:   4.92   3.71  |  ثامید:   4.9   3.31  |  فرآور:   4.89   3.67  |  ثفارس:   4.87   4.6  |  پتایر:   4.87   5.04  |  بهپاک:   4.83   4.5  |  فسازان:   4.78   3.92  |  سپاها:   4.78   4.89  |  بساما:   4.78   4.23  |  ثعمرا:   4.67   4.67  |  دیران:   4.66   4.25  |  لطیف:   4.44   2.04  |  فولاژ:   4.29   1.01  |  چکارن:   4.26   3.13  |  شکلر:   4.21   3.45  |  وتوصا:   4.17   3.48  |  سپید:   4.08   2.89  |  ریشمک:   3.93   4.43  |  شلعاب:   3.79   4.49  |  وهامون:   3.77   3.9  |  کروی:   3.72   3.19  |  دامین:   3.72   3.69  |  وبشهر:   3.68   2.34  |  چکاپا:   3.65   3.01  |  غبشهر:   3.65   2.38  |  غگیلا:   3.63   2.09  |  کماسه:   3.63   2.84  |  وبانک:   3.55   2.47  |  ثبهساز:   3.54   3.21  |  ولصنم:   3.54   1.95  |  غدام:   3.51   1.49  |  غمهرا:   3.43   1.85  |  ثالوند:   3.39   3.68  |  تیپیکو:   3.39   1.2  |  ولملت:   3.35   2.89  |  فجر:   3.19   1.95  |  خمهر:   3.18   3.96  |  شبندر:   3.15   2.47  |  غنوش:   3.1   3.97  |  وصنا:   3.04   3.21  |  وپست:   3.02   2.65  |  آریان:   3.0   2.95  |  ثقزوی:   3.0   2.76  |  غناب:   3.0   3.0  |  وحکمت:   2.99   2.11  |  سباقر:   2.99   1.59  |  چنوپا:   2.99   0.42  |  خفناور:   2.99   2.94  |  تشتاد:   2.99   2.87  |  کپارس:   2.98   2.7  |  خفولا:   2.98   2.46  |  پدرخش:   2.98   2.61  |  وآرین:   2.98   2.65  |  ولقمان:   2.98   2.09  |  فجوش:   2.98   0.2  |  تپولا:   2.97   1.72  |  شمواد:   2.97   2.06  |  پلوله:   2.97   2.69  |  ثعتما:   2.97   2.52  |  شراز:   2.96   2.18  |  وسدید:   2.96   2.07  |  گپارس:   2.96   0.75  |  خکاوه:   2.96   2.96  |  ولانا:   2.96   2.39  |  غبهار:   2.96   2.96  |  وایرا:   2.95   0.58  |  حشکوه:   2.95   2.95  |  آبین:   2.94   2.77  |  ثنظام:   2.94   1.96  |  فبیرا:   2.94   1.06  |  لکما:   2.93   2.66  |  وبرق:   2.93   1.59  |  گشان:   2.93   2.71  |  وفتخار:   2.92   2.53  |  تکنار:   2.9   2.67  |  شپلی:   2.88   2.06  |  رمپنا:   2.88   1.69  |  وسبحان:   2.87   2.72  |  فکمند:   2.87   2.87  |  تابا:   2.85   2.7  |  بخاور:   2.81   5.33  |  نیرو:   2.79   2.79  |  بهیر:   2.78   1.85  |  شاروم:   2.77   2.1  |  زبینا:   2.76   2.45  |  فاما:   2.75   1.18  |  کفرا:   2.73   4.1  |  ومدیر:   2.72   1.72  |  فملی:   2.7   1.52  |  خوساز:   2.69   1.54  |  ثرود:   2.68   2.45  |  پکویر:   2.67   1.84  |  وسکاب:   2.65   2.23  |  قثابت:   2.65   2.46  |  حسینا:   2.63   1.49  |  سهگمت:   2.63   0.85  |  شتران:   2.62   1.17  |  سیدکو:   2.6   0.55  |  آینده:   2.47   1.7  |  کفپارس:   2.47   2.32  |  فاراک:   2.47   2.32  |  سفارس:   2.44   1.02  |  فنورد:   2.44   3.86  |  ساروم:   2.37   0.94  |  وساخت:   2.36   2.77  |  های وب:   2.34   2.96  |  پیزد:   2.28   2.52  |  تپکو:   2.28   2.79  |  شگل:   2.26   0.24  |  داوه:   2.23   2.23  |  وتوس:   2.17   1.22  |  سپ:   2.15   0.58  |  چدن:   2.12   1.06  |  لوتوس:   2.12   0.49  |  سبجنو:   2.12   1.51  |  شکبیر:   2.08   0.14  |  ثجوان:   2.07   0.79  |  فجهان:   2.07   0.2  |  حکشتی:   2.07   0.7  |  کیمیاتک:   2.06   1.3  |  ارفع:   2.04   0.44  |  سلار:   2.02   0.22  |  وحافظ:   2.01   0.73  |  کسرام:   2.01   0.45  |  کهرام:   2.0   2.0  |  شستان:   1.99   1.35  |  شسم:   1.99   0.32  |  وشمال:   1.98   1.67  |  والبر:   1.98   0.24  |  لازما:   1.97   0.9  |  تاتمس:   1.96   1.01  |  دتوزیع:   1.94   1.08  |  سیستم:   1.93   0.96  |  فنرژی:   1.93   1.85  |  زقیام:   1.93   1.83  |  سفارود:   1.92   0.77  |  ثشرق:   1.91   3.12  |  پسهند:   1.9   3.01  |  بپیوند:   1.89   1.67  |  دفرا:   1.87   0.1  |  کیمیا:   1.87   1.12  |  گنگین:   1.87   0.29  |  نبروج:   1.86   1.86  |  تپمپی:   1.86   1.49  |  گوهران:   1.86   0.51  |  وبملت:   1.85   0.91  |  شاوان:   1.84   1.58  |  وپویا:   1.83   0.94  |  شصفها:   1.81   0.21  |  کلوند:   1.74   1.29  |  کصدف:   1.74   1.12  |  ثامان:   1.73   0.64  |  شبصیر:   1.73   -0.15  |  شسپا:   1.72   0.4  |  وزمین:   1.71   0.14  |  زماهان:   1.66   0.91  |  دسینا:   1.66   1.47  |  دالبر:   1.65   0.35  |  البرز:   1.65   0.59  |  زدشت:   1.61   0.75  |  کهمدا:   1.6   0.96  |  فزرین:   1.57   0.7  |  قچار:   1.56   1.37  |  کبافق:   1.56   0.74  |  بنیرو:   1.54   0.34  |  شستا:   1.53   1.06  |  کرماشا:   1.48   0.38  |  غمارگ:   1.47   مبین:   1.46   0.88  |  سفانو:   1.43   0.52  |  شپنا:   1.42   1.14  |  سرچشمه:   1.41   0.49  |  قلرست:   1.41   1.13  |  وکبهمن:   1.4   2.09  |  دتولید:   1.39   1.52  |  بترانس:   1.37   0.95  |  حآفرین:   1.36   3.63  |  سخاش:   1.34   0.17  |  وکار:   1.34   0.08  |  قصفها:   1.33   0.46  |  وتوشه:   1.31   0.37  |  چکاوه:   1.29   0.86  |  لخزر:   1.29   0.03  |  وثنو:   1.28   0.06  |  شصدف:   1.26   0.9  |  بزاگرس:   1.26   2.59  |  وهنر:   1.24   0.94  |  بگیلان:   1.23   1.72  |  شسینا:   1.21   0.47  |  همراه:   1.21   0.27  |  وتوسم:   1.2   0.34  |  غشوکو:   1.19   0.17  |  فغدیر:   1.18   0.3  |  شاملا:   1.17   بشهاب:   1.17   0.27  |  قشرین:   1.16   1.89  |  ولکار:   1.16   حخزر:   1.13   0.34  |  دی:   1.13   0.65  |  سشرق:   1.12   1.39  |  وپارس:   1.1   0.58  |  دسانکو:   1.09   2.0  |  سخوز:   1.08   -0.04  |  آرمان:   1.07   0.72  |  دلقما:   1.06   0.71  |  قرن:   1.05   0.18  |  کاسپین:   1.04   -0.67  |  سفار:   1.04   0.24  |  سغرب:   1.04   0.1  |  کتوکا:   1.04   3.43  |  دحاوی:   1.03   1.29  |  آسیا:   1.03   0.66  |  کطبس:   1.02   -0.73  |  شپترو:   1.02   0.27  |  ملت:   1.01   0.13  |  زکشت:   0.99   3.17  |  خریخت:   0.99   2.97  |  خبازرس:   0.99   -0.15  |  سآبیک:   0.99   0.41  |  اعتلا:   0.98   1.14  |  تجلی:   0.97   دفارا:   0.96   1.02  |  کساوه:   0.95   0.05  |  غگلستا:   0.94   1.79  |  فباهنر:   0.94   0.24  |  دزهراوی:   0.91   1.37  |  فسدید:   0.91   0.3  |  لسرما:   0.91   0.36  |  دسبحا:   0.9   0.39  |  فروس:   0.9   جوین:   0.87   -0.25  |  دکپسول:   0.87   0.77  |  رکیش:   0.86   0.08  |  سهرمز:   0.86   -0.39  |  تبرک:   0.86   0.49  |  وصنعت:   0.84   0.3  |  شپارس:   0.84   0.62  |  سمتاز:   0.83   0.21  |  غگرجی:   0.81   0.59  |  دلر:   0.8   -0.15  |  ونیرو:   0.8   1.52  |  ثباغ:   0.8   2.27  |  شوینده:   0.79   0.5  |  بالاس:   0.76   0.5  |  خکرمان:   0.72   0.69  |  چخزر:   0.72   0.9  |  ثنور:   0.69   0.55  |  شفارس:   0.67   1.62  |  ساوه:   0.66   1.16  |  مدیریت:   0.65   0.49  |  ختراک:   0.64   0.25  |  خصدرا:   0.62   0.31  |  سدشت:   0.62   قپیرا:   0.62   0.37  |  زکوثر:   0.61   0.61  |  سجام:   0.57   فارس:   0.57   وخارزم:   0.56   0.2  |  سیتا:   0.56   0.11  |  زنجان:   0.56   -0.42  |  وپخش:   0.55   0.03  |  کخاک:   0.55   0.08  |  قاسم:   0.54   0.72  |  آبادا:   0.54   0.22  |  اتکای:   0.53   0.35  |  شپاکسا:   0.52   0.63  |  دجابر:   0.52   0.83  |  غشهد:   0.51   0.51  |  شپدیس:   0.51   0.59  |  ولراز:   0.5   2.02  |  درازی:   0.49   0.06  |  افق:   0.48   0.55  |  ومهان:   0.48   0.09  |  فافزا:   0.47   1.09  |  شتولی:   0.47   -0.31  |  هجرت:   0.46   0.46  |  وآوا:   0.46   -0.34  |  برکت:   0.45   0.9  |  تاپیکو:   0.44   فرابورس:   0.42   0.21  |  ولساپا:   0.41   0.65  |  سامان:   0.4   -0.33  |  وتوکا:   0.4   0.27  |  درازک:   0.39   حپارسا:   0.38   0.38  |  کاما:   0.38   0.76  |  شجم:   0.36   0.24  |  کایزد:   0.36   0.54  |  ثغرب:   0.35   1.41  |  وگستر:   0.35   1.48  |  کالا:   0.35   -0.23  |  ددانا:   0.35   غبهنوش:   0.34   0.36  |  آریا:   0.34   0.07  |  سکرد:   0.33   0.33  |  کقزوی:   0.31   0.62  |  غدیس:   0.3   -0.61  |  خرینگ:   0.3   2.2  |  پارسیان:   0.29   -0.1  |  تملت:   0.28   0.07  |  خراسان:   0.28   0.02  |  سیلام:   0.27   سبهان:   0.23   0.1  |  غاذر:   0.22   -1.01  |  فروسیل:   0.21   0.21  |  بکاب:   0.21   0.63  |  خاهن:   0.2   -0.2  |  بکام:   0.2   0.94  |  حگهر:   0.19   0.1  |  داسوه:   0.18   0.12  |  غشهداب:   0.18   0.06  |  رانفور:   0.16   0.63  |  وشهر:   0.16   0.87  |  زپارس:   0.14   0.05  |  دکیمی:   0.13   -0.04  |  شبهرن:   0.13   کگهر:   0.13   حگردش:   0.13   -1.22  |  سنوین:   0.12   -2.53  |  ولپارس:   0.12   -0.18  |  انرژی3:   0.12   0.15  |  خمحور:   0.11   -0.57  |  قاروم:   0.11   0.07  |  افرا:   0.11   0.22  |  کچاد:   0.1   -0.1  |  پلاسک:   0.1   -0.1  |  وامین:   0.09   وصندوق:   0.08   0.17  |  وامید:   0.08   0.08  |  شزنگ:   0.08   0.08  |  وبصادر:   0.07   -0.28  |  میدکو:   0.07   وغدیر:   0.06   فولاد:   0.06   0.08  |  دارو:   0.06   -0.19  |  آ س پ:   0.04   1.4  |  نمرینو:   0.03   0.06  |  شخارک:   0.03   -0.03  |  وسپهر:   کسرا:   0.73  |  دسبحان:   0.13  |  شگویا:   0.21  |  فگستر:   -0.17  |  فسپا:   0.57  |  وپاسار:   -0.16  |  سرود:   0.46  |  قهکمت:   -0.32  |  پردیس:   -0.23  |  قزوین:   -0.24  |  اتکام:   وبوعلی:   -0.52  |  شتهران:   سمازن:   0.15  |  ونفت:   1.12  |  شپاس:   قشکر:   -0.75  |  قشهد:   قمرو:   -0.69  |  وسینا:   -0.15  |  تفیرو:   نشار:   کیسون:   -0.07  |  بپاس:   پرسپولیس:   -0.24  |  امین:   کاوه:   بورس:   -0.37  |  سقاین:   -0.17  |  ساذری:   0.17  |  رافزا:   -2.19  |  خمحرکه:   -0.02   0.02  |  شاراک:   -0.03   -0.23  |  زمگسا:   -0.04   0.94  |  حریل:   -0.04   -0.35  |  وملل:   -0.04   2.6  |  حاریا:   -0.04   -0.1  |  کباده:   -0.07   -0.14  |  شتوکا:   -0.08   0.08  |  خنصیر:   -0.09   0.44  |  باران:   -0.09   -0.13  |  ما:   -0.1   -0.63  |  پارسان:   -0.11   -0.22  |  غکورش:   -0.11   -0.45  |  شفارا:   -0.12   0.32  |  کپرور:   -0.13   -0.13  |  وامیر:   -0.13   -0.42  |  شنفت:   -0.14   -0.14  |  بمیلا:   -0.14   0.81  |  وسپه:   -0.17   -0.2  |  وبیمه:   -0.17   -0.34  |  شفن:   -0.17   بمپنا:   -0.18   -0.92  |  دپارس:   -0.18   1.4  |  خدیزل:   -0.19   0.57  |  ولشرق:   -0.21   0.39  |  وتجارت:   -0.21   -0.28  |  فسبزوار:   -0.23   -0.05  |  کزغال:   -0.24   -0.24  |  غپونه:   -0.25   غشصفا:   -0.27   -0.53  |  فتوسا:   -0.28   0.14  |  حپترو:   -0.3   0.45  |  خودکفا:   -0.3   1.2  |  کرازی:   -0.31   -0.15  |  مداران:   -0.31   0.88  |  ورنا:   -0.34   0.51  |  دعبید:   -0.35   بایکا:   -0.4   -0.4  |  کوثر:   -0.41   -0.05  |  فخاس:   -0.42   -0.12  |  شغدیر:   -0.43   جم:   -0.43   -0.15  |  غفارس:   -0.44   0.29  |  توریل:   -0.44   -0.29  |  تاصیکو:   -0.45   ستران:   -0.45   -0.63  |  واعتبار:   -0.45   0.09  |  سپیدار:   -0.46   -0.46  |  ذوب:   -0.46   -0.08  |  فلامی:   -0.47   -0.16  |  لابسا:   -0.48   -0.48  |  خپویش:   -0.49   0.38  |  فخوز:   -0.49   -0.49  |  سنیر:   -0.5   -0.25  |  کحافظ:   -0.51   -0.22  |  وپسا:   -0.55   -1.3  |  زاگرس:   -0.55   -1.79  |  شبریز:   -0.55   -0.18  |  غچین:   -0.57   -0.86  |  پارس:   -0.58   -0.04  |  شیراز:   -0.59   -0.32  |  ونوین:   -0.59   -0.43  |  ولغدر:   -0.61   -0.89  |  سخزر:   -0.61   -0.09  |  غصینو:   -0.65   1.11  |  خلنت:   -0.66   -0.74  |  نتوس:   -0.69   -0.14  |  کساپا:   -0.7   -0.06  |  وسین:   -0.7   -1.28  |  وملی:   -0.71   0.12  |  شلرد:   -0.72   -0.96  |  فلوله:   -0.73   -0.36  |  ثنام:   -0.74   0.37  |  سمگا:   -0.74   0.18  |  کشرق:   -0.75   0.85  |  سکارون:   -0.78   -0.78  |  شرانل:   -0.8   -0.2  |  فزر:   -0.81   وسرمد:   -0.81   -0.18  |  فاهواز:   -0.81   -0.73  |  شساخت:   -0.82   -0.14  |  تکمبا:   -0.82   -1.59  |  اپرداز:   -0.82   -0.14  |  دماوند:   -0.82   -1.47  |  فپنتا:   -0.82   -0.68  |  حتاید:   -0.85   -0.85  |  کفرآور:   -0.86   -0.17  |  غمینو:   -0.87   0.29  |  سپرمی:   -0.88   -0.88  |  حفاری:   -0.9   0.03  |  کلر:   -0.91   -1.82  |  فافق:   -0.92   -0.25  |  کابگن:   -0.93   -0.13  |  بموتو:   -0.93   -1.49  |  ومعادن:   -0.93   -0.19  |  فنوال:   -0.95   0.32  |  اتکاسا:   -0.98   -0.64  |  ودی:   -0.99   -1.06  |  خاور:   -1.0   -0.22  |  پاکشو:   -1.0   -0.17  |  خبهمن:   -1.01   -0.42  |  خزر:   -1.02   -1.05  |  ومعلم:   -1.03   -0.15  |  چافست:   -1.03   -0.13  |  ختور:   -1.04   -1.37  |  اوان:   -1.07   -0.96  |  بجهرم:   -1.08   -1.29  |  هرمز:   -1.12   -0.09  |  خکار:   -1.13   -0.44  |  ختوقا:   -1.15   -0.69  |  ثاصفا:   -1.16   -1.16  |  پخش:   -1.16   1.31  |  ثتوسا:   -1.16   -2.4  |  کایتا:   -1.17   -0.34  |  خلیبل:   -1.19   -0.24  |  آپ:   -1.2   -1.49  |  وایران:   -1.22   -0.48  |  درهآور:   -1.23   -0.86  |  لپیام:   -1.26   -1.74  |  دانا:   -1.28   -1.44  |  کویر:   -1.29   -0.87  |  چفیبر:   -1.29   وتعاون:   -1.31   -2.12  |  فولای:   -1.34   -2.0  |  وخاور:   -1.35   واحیا:   -1.36   -0.48  |  زنگان:   -1.36   -1.07  |  سشمال:   -1.38   -0.21  |  غزر:   -1.39   -1.25  |  غپینو:   -1.4   -1.04  |  ثزاگرس:   -1.41   -0.47  |  غشاذر:   -1.42   -2.21  |  غویتا:   -1.43   -1.05  |  فمراد:   -1.44   -1.33  |  وثخوز:   -1.47   -1.31  |  وارس:   -1.47   -0.23  |  کی بی سی:   -1.48   -3.42  |  بنو:   -1.52   -1.09  |  سکرما:   -1.57   -0.92  |  امید:   -1.57   -0.04  |  خزامیا:   -1.59   -1.09  |  شیران:   -1.61   -0.64  |  دشیری:   -1.64   -2.72  |  تماوند:   -1.65   -0.55  |  تفارس:   -1.71   -1.9  |  وهور:   -1.72   -0.07  |  دابور:   -1.74   -0.81  |  کترام:   -1.75   -1.31  |  شفا:   -1.8   -0.75  |  مادیرا:   -1.81   -1.93  |  حآسا:   -1.82   -1.73  |  سدور:   -1.84   -0.42  |  سایرا:   -1.84   -1.47  |  تلیسه:   -1.85   -1.83  |  خساپا:   -1.85   -1.28  |  کگل:   -1.87   -2.0  |  کمنگنز:   -1.87   -1.96  |  شکف:   -1.87   کنور:   -1.91   -0.22  |  دتماد:   -1.94   -0.83  |  اپال:   -1.97   -0.12  |  استقلال:   -1.97   -1.97  |  بتک:   -1.99   -1.99  |  مرقام:   -2.0   -1.47  |  ثاژن:   -2.0   -0.41  |  سغدیر:   -2.03   غگلپا:   -2.04   -2.62  |  تنوین:   -2.11   -0.17  |  لپارس:   -2.13   -0.66  |  رتاپ:   -2.19   -1.58  |  وآفری:   -2.24   -0.19  |  نوین:   -2.25   -0.99  |  ساروج:   -2.29   -0.23  |  کمرجان:   -2.29   -2.14  |  ولبهمن:   -2.32   -0.58  |  فبستم:   -2.34   -1.05  |  گکوثر:   -2.36   -1.15  |  سدبیر:   -2.39   -1.79  |  دکوثر:   -2.54   -1.74  |  وساپا:   -2.57   -1.29  |  دقاضی:   -2.61   -2.11  |  فجام:   -2.62   -2.85  |  لخانه:   -2.62   -0.58  |  ومشان:   -2.69   -1.18  |  غپآذر:   -2.69   -2.21  |  حسیر:   -2.77   -2.1  |  فایرا:   -2.77   -0.45  |  فوکا:   -2.77   -1.26  |  فنفت:   -2.78   -2.55  |  خودرو:   -2.79   -1.79  |  قیستو:   -2.82   2.44  |  خگستر:   -2.82   -2.12  |  بالبر:   -2.87   -1.36  |  ویسا:   -2.87   -0.68  |  خعمرا:   -2.88   -2.88  |  وسنا:   -2.88   -2.88  |  حبندر:   -2.9   -1.78  |  وگردش:   -2.91   -2.51  |  پشاهن:   -2.91   -2.81  |  فن آوا:   -2.91   -1.89  |  خاذین:   -2.93   -1.78  |  واحصا:   -2.93   -0.45  |  شلیا:   -2.94   -2.01  |  سخواف:   -2.94   -2.75  |  قتربت:   -2.95   -0.73  |  فلات:   -2.95   -2.77  |  ورازی:   -2.96   -1.78  |  وسالت:   -2.98   -0.57  |  حرهشا:   -2.98   -0.93  |  سفاسی:   -2.98   -0.24  |  کورز:   -2.99   -0.28  |  معیار :   -2.99   -0.44  |  حتوکا:   -3.47   -0.43  |  پرداخت:   -3.48   -0.91  |  رنیک:   -3.72   -4.43  |  بکهنوج:   -3.78   -2.97  |  خموتور:   -4.22   -3.39  |  خفنر:   -4.42   -3.92  |  نطرین:   -4.73   -2.81  |  خشرق:   -4.94   -3.29  |  سصفها:   -5.0   -5.0  | 
نماد آخرین پایانی حجم سهامداران
کرمان 6.98 5.86 510,569,760 0
دی 1.13 0.65 314,648,640 50,700,000
خگستر -2.82 -2.12 286,783,776 0
خمهر 3.18 3.96 106,757,232 -1,574,500
ثمسکن 6.96 6.77 80,450,784 -6,600,000
ورنا -0.34 0.51 59,469,308 0
غگل 4.99 4.39 54,598,396 -211,425
غنوش 3.1 3.97 46,403,024 0
خکاوه 2.96 2.96 41,923,852 0
حآفرین 1.36 3.63 40,833,792 14,431,791
ولبهمن -2.32 -0.58 40,253,704 -541,389
ثشاهد 6.96 6.35 33,102,464 -520,000
اسیاتک 4.96 4.71 31,903,088 -68,507,504
آبین 2.94 2.77 23,202,956 -8,000,000
وسبحان 2.87 2.72 22,974,952 0
وفتخار 2.92 2.53 19,851,118 0
مادیرا -1.81 -1.93 19,340,606 0
مفاخر 6.87 6.73 18,671,180 -900,000
خفنر -4.42 -3.92 16,636,731 0
قاسم 0.54 0.72 16,464,279 0
شپلی 2.88 2.06 16,440,008 -650,000
تاپکیش 5.7 3.94 16,327,004 0
وگستر 0.35 1.48 14,688,050 76,696
کتوکا 1.04 3.43 14,611,573 0
قچار 1.56 1.37 13,435,669 959,520
فرابورس 0.42 0.21 12,967,177 0
سمگا -0.74 0.18 12,689,924 0
نطرین -4.73 -2.81 12,680,682 0
تجلی 0.97 0 12,204,687 0
رنیک -3.72 -4.43 11,647,124 630,000
غشهداب 0.18 0.06 10,695,604 0
بجهرم -1.08 -1.29 9,551,902 0
ثرود 2.68 2.45 9,138,618 -1,000
خدیزل -0.19 0.57 8,905,522 446,552
زفکا 5.68 6.51 7,634,103 100,000
ولشرق -0.21 0.39 7,612,552 358,163
وتعاون -1.31 -2.12 7,555,890 0
فتوسا -0.28 0.14 6,602,940 0
ثغرب 0.35 1.41 6,435,726 0
غمینو -0.87 0.29 6,398,291 5,000
خفولا 2.98 2.46 6,199,475 0
فزر -0.81 0 5,798,546 -386,471
حبندر -2.9 -1.78 5,791,234 0
بزاگرس 1.26 2.59 5,364,642 0
کمرجان -2.29 -2.14 5,024,089 92,727
کیمیا 1.87 1.12 4,946,055 -58,642
شراز 2.96 2.18 4,719,785 0
آ س پ 0.04 1.4 4,504,539 124,714
فزرین 1.57 0.7 4,250,449 1,388,579
حریل -0.04 -0.35 4,220,574 149,600
وشمال 1.98 1.67 3,927,631 2,590,000
وکبهمن 1.4 2.09 3,902,850 393,539
اعتلا 0.98 1.14 3,491,564 1,273,213
کساپا -0.7 -0.06 3,298,377 0
دسانکو 1.09 2.0 3,118,933 11,000
حآسا -1.82 -1.73 3,023,024 0
فگستر -0.17 2,964,391 104,723
رافزا -2.19 2,910,582 100,000
وآوا 0.46 -0.34 2,886,644 0
دبالک 5.1 4.17 2,760,430 414,482
فولای -1.34 -2.0 2,750,769 10,000
دتولید 1.39 1.52 2,746,922 10,000
زکشت 0.99 3.17 2,733,293 0
مدیریت 0.65 0.49 2,702,536 400,000
ریشمک 3.93 4.43 2,701,252 -54,499
شاروم 2.77 2.1 2,489,852 0
کزغال -0.24 -0.24 2,428,373 0
حگهر 0.19 0.1 1,973,706 681,815
حسینا 2.63 1.49 1,869,921 0
غفارس -0.44 0.29 1,360,483 0
شجم 0.36 0.24 1,352,185 821,943
بپیوند 1.89 1.67 1,252,593 295,250
ددانا 0.35 0 1,078,652 0
کایزد 0.36 0.54 1,017,205 100,000
دماوند -0.82 -1.47 897,861 167,000
بالاس 0.76 0.5 859,358 -7,000
حسیر -2.77 -2.1 842,155 69,314
پخش -1.16 1.31 824,741 241,635
بمپنا -0.18 -0.92 773,680 0
پیزد 2.28 2.52 760,697 0
افرا 0.11 0.22 743,927 0
غپآذر -2.69 -2.21 694,842 161,199
غگلستا 0.94 1.79 693,926 -24,412
اوان -1.07 -0.96 692,616 0
تبرک 0.86 0.49 635,092 286,401
درهآور -1.23 -0.86 607,023 3,000
کپرور -0.13 -0.13 601,685 0
شبصیر 1.73 -0.15 592,779 0
کلر -0.91 -1.82 543,395 0
زاگرس -0.55 -1.79 470,450 108,350
زنگان -1.36 -1.07 353,493 12,842
غگلپا -2.04 -2.62 306,009 75,000
سپیدار -0.46 -0.46 237,468 457
خعمرا -2.88 -2.88 230,527 0
فروسیل 0.21 0.21 188,045 74,054
کهرام 2.0 2.0 176,777 0
فغدیر 1.18 0.3 105,615 0
استقلال -1.97 -1.97 79,444 0
کشرق -0.75 0.85 40,714 10,000
نبروج 1.86 1.86 1,047 0
سپرمی -0.88 -0.88 740 0
بتک -1.99 -1.99 585 0
نماد آخرین پایانی حجم سهامداران
خودرو -2.79 -1.79 469,013,120 0
خساپا -1.85 -1.28 466,126,272 0
وساخت 2.36 2.77 123,666,864 9,324,810
وپست 3.02 2.65 52,732,532 -30,593,456
ختوقا -1.15 -0.69 32,848,674 10,000
تلیسه -1.85 -1.83 29,765,708 0
خزامیا -1.59 -1.09 18,258,902 0
فنورد 2.44 3.86 11,049,675 0
غالبر 4.93 3.75 10,703,190 1,000,000
مداران -0.31 0.88 7,026,292 60,060
خرینگ 0.3 2.2 5,498,507 129,655
گشان 2.93 2.71 5,162,244 0
وملی -0.71 0.12 1,311,886 0
نماد آخرین پایانی حجم سهامداران
دانا -1.28 -1.44 53,920,336 1,000,000
تپکو 2.28 2.79 44,844,208 0
وساپا -2.57 -1.29 41,899,612 0
بوعلی 4.97 4.68 23,675,720 -607,500
غسالم 5.59 5.16 23,660,712 -175,000
ثنوسا 5.0 4.66 22,359,212 0
کالا 0.35 -0.23 17,845,210 313
ثالوند 3.39 3.68 14,782,368 -165,000
کفرا 2.73 4.1 12,009,636 0
سپاها 4.78 4.89 11,516,755 0
قشرین 1.16 1.89 8,583,505 0
دیران 4.66 4.25 7,373,866 0
سصوفی 5.02 5.28 5,333,547 0
قیستو -2.82 2.44 2,160,481 0
غاذر 0.22 -1.01 2,131,852 54,000
نماد نام آخرین پایانی ارزش حجم سهامداران توئیت اولین آخرین پایانی حداقل حداکثر EPS حجم مبنا حجم خرید
حقیقی
حجم خرید
حقوقی
حجم فروش
حقیقی
حجم فروش
حقوقی
تعداد خرید
حقیقی
تعداد خرید
حقوقی
تعداد فروش
حقیقی
تعداد فروش
حقوقی
زمان
دی بانک دی 1.13 0.65 195,555,278,848 314,648,640 50,700,000 TSE
سهامیاب
کدال
615 625 622 612 627 -340 1 252948654 61700000 308024654 6624000 1246 5 1391 3 12:30:00
بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج -3.78 -2.97 52,597,129,216 43,535,608 18,849,996 TSE
سهامیاب
کدال
1223 1198 1208 1183 1245 -538 12345680 24463536 19072072 43535608 0 284 3 198 0 12:29:53
وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 0.08 0.08 196,913,971,200 15,312,379 15,271,044 TSE
سهامیاب
کدال
12880 12860 12860 12850 12880 1835 9419152 41335 15271044 1412379 13900000 8 1 32 5 12:29:49
حآفرین ریل پرداز نو آفرین 1.36 3.63 158,598,332,416 40,833,792 14,431,791 TSE
سهامیاب
کدال
3772 3799 3884 3772 3934 440 1 24701999 16131791 28555488 12278302 516 3 359 8 12:29:54
افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش 0.48 0.55 168,752,332,800 11,452,245 10,889,111 TSE
سهامیاب
کدال
14700 14730 14740 14650 15070 1115 5000000 563134 10889111 1078800 10373445 66 1 85 3 12:29:55
ملت بیمه ملت 1.01 0.13 39,543,603,200 26,553,820 10,421,304 TSE
سهامیاب
کدال
1433 1502 1489 1433 1517 -29 12262886 4429518 22124301 15716170 10837649 86 4 188 3 12:29:59
وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران 2.36 2.77 123,734,433,792 123,666,864 9,324,810 TSE
سهامیاب
کدال
987 997 1001 953 1029 20 15673981 109244858 14422010 96143800 27523068 563 4 455 11 12:29:55
وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 0.08 0.17 51,647,373,312 4,296,765 8,340,000 TSE
سهامیاب
کدال
11940 11980 11990 11810 12130 2508 10016694 294221 4002544 721495 3575270 37 4 39 5 12:29:48
آریا پلیمر آریا ساسول 0.34 0.07 489,119,612,928 6,606,242 5,441,858 TSE
سهامیاب
کدال
75000 74250 74050 73750 75000 8812 1350439 466384 6139858 4082648 2523594 397 4 614 7 12:29:59
فملی ملی صنایع مس ایران 2.7 1.52 271,979,560,960 45,184,276 4,812,742 TSE
سهامیاب
کدال
5890 6090 6020 5890 6100 1215 20168067 24823816 20360459 31390977 13793298 890 12 1450 8 12:29:59
وهور مدیریت انرژی امید تابان هور -1.72 -0.07 14,526,083,072 10,876,065 4,318,959 TSE
سهامیاب
کدال
1350 1316 1338 1309 1365 42 26470514 6557106 4318959 10876065 0 90 2 111 0 12:29:34
وخاور بانک خاورمیانه -1.35 0 44,842,348,544 11,227,180 4,292,309 TSE
سهامیاب
کدال
3999 3940 3994 3937 4000 658 14000000 156923 11070257 9240974 1986206 18 3 27 5 12:27:46
وبصادر بانک صادرات ایران 0.07 -0.28 91,834,122,240 65,361,860 4,264,419 TSE
سهامیاب
کدال
1400 1410 1405 1398 1416 5 70141589 57603622 7758239 51468905 13892956 529 4 556 8 12:29:58
خودکفا اقتصادی و خودکفایی آزادگان -0.3 1.2 78,178,295,808 11,582,190 3,500,000 TSE
سهامیاب
کدال
6690 6650 6750 6600 6870 174 3000000 7964190 3618000 9729090 1853100 259 3 243 2 12:29:58
ثبهساز بهساز کاشانه تهران 3.54 3.21 41,132,687,360 26,622,896 3,371,996 TSE
سهامیاب
کدال
1505 1550 1545 1501 1570 224 9887937 18823803 7799092 26386729 236166 228 5 1207 7 12:29:58
غشان شیرپاستوریزه پگاه خراسان 5.6 4.15 32,117,252,096 5,569,408 3,097,605 TSE
سهامیاب
کدال
5550 5850 5770 5420 5920 570 2516779 1506350 4063058 4454653 1114755 92 5 227 3 12:29:42
شپنا پالایش نفت اصفهان 1.42 1.14 494,770,880,512 69,660,224 3,005,184 TSE
سهامیاب
کدال
7070 7120 7100 7040 7180 1723 16949153 55455079 14205148 51695036 17965191 1594 11 2134 20 12:29:58
تملت تامین سرمایه بانک ملت 0.28 0.07 12,951,917,568 4,453,400 2,876,775 TSE
سهامیاب
کدال
2906 2913 2907 2900 2920 283 8640000 1476625 2976775 4452550 850 32 3 223 2 12:29:57
وشمال س. چشم انداز توسعه شمال 1.98 1.67 64,467,816,448 3,927,631 2,590,000 TSE
سهامیاب
کدال
16030 16460 16410 16030 16460 -210 308642 579726 3347905 304379 3623252 89 4 74 3 12:28:32
کسعدی کاشی سعدی 5.0 3.57 36,297,261,056 4,171,200 2,577,695 TSE
سهامیاب
کدال
8550 8820 8700 8350 8820 885 1896334 4161200 10000 3818200 353000 133 1 187 1 12:29:51
کماسه تامین ماسه ریخته گری 3.63 2.84 55,513,292,800 17,815,812 2,344,405 TSE
سهامیاب
کدال
3009 3140 3116 2990 3179 344 4908377 17097297 718514 16910830 904981 302 1 324 1 12:29:53
خاور ایران خودرو دیزل -1.0 -0.22 251,689,074,688 109,178,056 2,000,000 TSE
سهامیاب
کدال
2291 2287 2305 2257 2350 400 34544340 92473423 16704630 99618719 9559334 866 15 722 6 12:29:59
کوثر بیمه کوثر -0.41 -0.05 10,804,726,784 2,776,177 2,000,000 TSE
سهامیاب
کدال
3890 3880 3894 3845 3938 560 6754013 534543 2241634 1805883 970294 24 4 66 2 12:29:09
پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان -0.11 -0.22 97,160,159,232 2,663,791 2,000,000 TSE
سهامیاب
کدال
36630 36530 36490 36100 36630 4915 3247632 523821 2139970 1495692 1168099 107 5 155 11 12:29:57
وغدیر سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ 0.06 0 80,000,516,096 5,012,585 2,000,000 TSE
سهامیاب
کدال
15960 15970 15960 15910 16090 2071 7509387 1913428 3099157 4466029 546556 163 6 325 4 12:29:57
ودی بیمه دی -0.99 -1.06 24,857,686,016 5,943,483 1,998,992 TSE
سهامیاب
کدال
4340 4185 4182 4090 4340 452 3847141 2538914 3404569 5836605 106878 105 5 132 2 12:29:27
وبملت بانک ملت 1.85 0.91 295,899,430,912 106,544,672 1,685,287 TSE
سهامیاب
کدال
2755 2803 2777 2751 2815 925 42857143 93974334 12570337 87879387 18665284 608 6 909 8 12:30:00
خریخت صنایع ریخته گری ایران 0.99 2.97 20,531,376,128 6,173,022 1,474,262 TSE
سهامیاب
کدال
3202 3262 3326 3202 3391 332 4826255 4025881 2147141 5766655 406367 143 2 164 2 12:29:49
فزرین زرین معدن آسیا 1.57 0.7 22,016,600,064 4,250,449 1,388,579 TSE
سهامیاب
کدال
5100 5225 5180 5100 5239 870 1 856933 3393516 3934032 316417 98 2 190 1 12:29:50
کیسون شرکت کیسون -0.07 24,080,052,224 17,747,314 1,302,517 TSE
سهامیاب
کدال
1326 1358 1357 1326 1371 107 8064000 16130981 1616333 17747314 0 151 3 161 0 12:29:58
اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز 0.98 1.14 11,193,274,368 3,491,564 1,273,213 TSE
سهامیاب
کدال
3180 3201 3206 3165 3250 923 1 2204114 1287450 3431042 60522 35 2 46 2 12:29:47
وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران 4.17 3.48 28,074,618,880 3,775,138 1,254,792 TSE
سهامیاب
کدال
7130 7490 7440 7130 7600 890 2060440 2453446 1321692 3531338 243800 122 3 215 3 12:29:57
وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات 0 16,135,419,904 2,354,040 1,242,563 TSE
سهامیاب
کدال
6860 6870 6870 6850 6870 937 12000000 878637 1475403 2351210 2830 145 2 892 3 12:29:58
وحکمت بیمه حکمت صبا 2.99 2.11 8,425,075,200 5,578,885 1,218,611 TSE
سهامیاب
کدال
1496 1516 1503 1470 1516 187 6830602 4908885 670000 5494056 84829 57 3 84 1 12:12:32
سشرق سیمان شرق 1.12 1.39 21,146,984,448 2,909,867 1,215,000 TSE
سهامیاب
کدال
7220 7250 7270 7120 7370 1535 2086231 1417639 1492228 1875315 1034552 106 5 125 3 12:28:00
سیستم همکاران سیستم 1.93 0.96 13,541,410,816 2,138,176 1,200,000 TSE
سهامیاب
کدال
6310 6350 6290 6210 6350 550 4000000 87622 2050554 528102 1610074 11 4 30 4 12:23:55
بنیرو نیروترانس 1.54 0.34 3,577,800,192 1,329,163 1,187,347 TSE
سهامیاب
کدال
2685 2695 2663 2631 2708 331 5755948 141816 1187347 1329163 0 7 1 31 0 12:29:31
پارسیان بیمه پارسیان 0.29 -0.1 5,494,354,944 1,788,182 1,104,000 TSE
سهامیاب
کدال
3088 3089 3077 3034 3099 322 5200000 583182 1205000 1603546 184636 23 2 37 2 12:29:48
غالبر لبنیات کالبر 4.93 3.75 112,562,520,064 10,703,190 1,000,000 TSE
سهامیاب
کدال
10180 10640 10520 9970 10640 675 1464844 10485233 217957 10239511 463679 179 1 368 7 12:29:36
ونفت سرمایه گذاری صنعت نفت 1.12 32,693,202,944 8,853,993 1,000,000 TSE
سهامیاب
کدال
3693 3651 3692 3581 3794 490 4266212 7853993 1000000 8441709 412284 310 1 205 2 12:29:55
دانا بیمه دانا -1.28 -1.44 136,991,064,064 53,920,336 1,000,000 TSE
سهامیاب
کدال
2569 2545 2541 2502 2580 -1003 7782809 46081216 7839121 53807837 112500 546 5 454 1 12:29:57
ولپارس لیزینگ پارسیان 0.12 -0.18 6,488,833,024 1,902,733 991,100 TSE
سهامیاب
کدال
3420 3429 3419 3373 3449 132 4351610 911633 991100 1902361 372 66 1 707 5 12:29:56
قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال 1.56 1.37 139,415,715,840 13,435,669 959,520 TSE
سهامیاب
کدال
9900 10400 10380 9900 10620 483 1 6446149 6989520 13355669 80000 389 2 325 2 12:29:56
زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان 1.66 0.91 10,294,652,928 1,538,548 950,409 TSE
سهامیاب
کدال
6530 6720 6670 6500 6770 527 2232143 1394548 144000 1031269 507279 62 1 75 1 12:29:19
اتکاسا بیمه اتکایی سامان 50% تادیه -0.98 -0.64 12,423,335,936 3,208,356 923,632 TSE
سهامیاب
کدال
3900 3859 3872 3850 3940 272 2516357 2269563 938793 3158777 49579 141 3 735 2 12:29:59
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه 1.41 0.49 5,846,346,752 1,562,315 877,960 TSE
سهامیاب
کدال
3797 3749 3715 3690 3837 487 3996803 684355 877960 1369575 192740 55 1 65 1 12:29:35
تکمبا کمباین سازی ایران -0.82 -1.59 22,709,995,520 4,950,857 869,823 TSE
سهامیاب
کدال
4390 4623 4587 4390 4703 237 3265839 4861025 89832 3918673 1032184 183 2 172 2 12:29:49
شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید 0.36 0.24 11,202,375,680 1,352,185 821,943 TSE
سهامیاب
کدال
8140 8290 8280 8140 8400 876 1 394226 957959 1144485 207700 52 9 63 4 12:29:54
وپارس بانک پارسیان 1.1 0.58 47,414,857,728 30,340,820 780,000 TSE
سهامیاب
کدال
1569 1561 1553 1534 1579 -74 62536000 29560820 780000 30190820 150000 230 1 331 1 11:21:58
وایران لیزینگ ایرانیان -1.22 -0.48 7,762,110,976 2,219,650 771,406 TSE
سهامیاب
کدال
3425 3487 3513 3425 3524 131 4255319 2183345 36305 2190788 28862 70 1 89 1 12:29:52
اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 0.53 0.35 34,033,346,560 6,003,858 725,592 TSE
سهامیاب
کدال
5670 5680 5670 5570 5780 671 3200000 5228266 775592 4601530 1402328 353 2 188 1 12:29:54
وبوعلی سرمایه گذاری بوعلی -0.52 11,179,125,760 4,848,588 700,000 TSE
سهامیاب
کدال
2330 2321 2309 2273 2349 776 6339814 3846585 1002003 3622558 1226030 125 3 93 2 12:29:45
کگل معدنی و صنعتی گل گهر -1.87 -2.0 180,635,533,312 24,577,242 683,113 TSE
سهامیاب
کدال
7490 7360 7350 7270 7500 698 15444015 22434129 2143113 13103933 11473309 1302 5 409 8 12:29:51
حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان 0.19 0.1 20,494,247,936 1,973,706 681,815 TSE
سهامیاب
کدال
10480 10390 10380 10320 10490 1105 1 1091891 881815 1183725 789981 18 2 26 3 12:29:59
نوین بیمه نوین -2.25 -0.99 9,354,997,760 6,289,342 672,369 TSE
سهامیاب
کدال
1511 1477 1496 1470 1515 -62 9927201 5616973 672369 2658071 3631271 103 2 54 2 12:29:59
رنیک جنرال مکانیک -3.72 -4.43 140,582,322,176 11,647,124 630,000 TSE
سهامیاب
کدال
12470 12160 12070 12000 12660 1650 1 9762124 1885000 7922124 3725000 792 3 237 4 12:29:44
سجام مجتمع سیمان غرب آسیا 0.57 0 2,675,577,344 1,392,675 573,165 TSE
سهامیاب
کدال
1910 1934 1923 1900 1934 164 5186722 819510 573165 1392675 0 34 1 35 0 12:22:37
سدور سیمان دورود -1.84 -0.42 8,034,843,648 1,142,898 542,261 TSE
سهامیاب
کدال
7000 6950 7050 6950 7180 465 2127660 1142898 0 1133898 9000 71 0 57 1 12:29:55
غمهرا تولیدی مهرام 3.43 1.85 10,910,085,120 935,685 519,226 TSE
سهامیاب
کدال
11720 11750 11570 11520 11800 1263 1367366 411459 524226 419278 516407 38 2 55 4 12:29:12
سنوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین 0.12 -2.53 20,985,991,168 4,399,314 500,000 TSE
سهامیاب
کدال
4956 4900 4770 4748 4956 819 2040817 3897901 501413 4399314 0 51 2 23 0 12:27:03
پکرمان گروه صنعتی بارز 4.99 4.65 38,347,911,168 2,436,793 493,700 TSE
سهامیاب
کدال
15300 15790 15740 15300 15790 515 1040944 1943093 493700 1185917 1250876 48 1 104 4 12:27:18
لابسا آبسال -0.48 -0.48 7,687,862,272 1,234,107 471,973 TSE
سهامیاب
کدال
6430 6260 6260 6160 6430 291 2487562 762134 471973 1234107 0 57 1 50 0 12:26:21
خوساز محورسازان ایران خودرو 2.69 1.54 33,907,705,856 2,569,484 469,116 TSE
سهامیاب
کدال
12450 13350 13200 12450 13500 291 1166407 2569484 0 2569484 0 73 0 202 0 12:29:59
خدیزل بهمن دیزل -0.19 0.57 47,090,921,472 8,905,522 446,552 TSE
سهامیاب
کدال
5350 5250 5290 5130 5400 782 1 6455900 2449622 7121091 1784431 354 6 147 5 12:29:46
دزهراوی داروسازی زهراوی 0.91 1.37 16,009,097,216 3,597,083 416,531 TSE
سهامیاب
کدال
4270 4430 4450 4270 4549 152 3617073 3180552 416531 3595966 1117 166 1 176 1 12:29:22
دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک 5.1 4.17 18,594,838,528 2,760,430 414,482 TSE
سهامیاب
کدال
6410 6800 6740 6410 6880 579 1 2557685 202745 2752167 8263 98 2 171 1 12:29:58
مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری 0.65 0.49 16,721,748,992 2,702,536 400,000 TSE
سهامیاب
کدال
6270 6200 6190 6110 6270 1818 1 2302536 400000 2702461 75 112 1 559 1 12:29:55
فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان 2.07 0.2 18,391,920,640 7,285,554 400,000 TSE
سهامیاب
کدال
2500 2560 2513 2500 2560 167 26000000 3819880 3465674 6749782 535772 144 4 830 7 12:29:59
وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن 1.4 2.09 17,877,053,440 3,902,850 393,539 TSE
سهامیاب
کدال
4555 4550 4581 4492 4647 967 1 3360913 541937 3626219 276631 161 2 1139 8 12:29:59
وثخوز سرمایه گذاری و توسعه خوزستان -1.47 -1.31 11,793,241,088 390,599 368,013 TSE
سهامیاب
کدال
30000 30150 30200 30000 31000 487 325733 13122 377477 28135 362464 7 2 9 2 12:25:41
ولشرق لیزینگ ایران و شرق -0.21 0.39 21,598,369,792 7,612,552 358,163 TSE
سهامیاب
کدال
2890 2820 2837 2800 2920 145 1 5015465 2597087 5188057 2424495 115 1 97 2 12:29:34
دسبحا گروه دارویی سبحان 0.9 0.39 3,296,712,704 416,195 358,000 TSE
سهامیاب
کدال
8010 7810 7770 7770 8010 562 2790000 46423 369772 202808 213387 13 2 34 2 12:24:59
برکت گروه دارویی برکت 0.45 0.9 54,304,305,152 4,865,426 355,000 TSE
سهامیاب
کدال
11240 11110 11160 11070 11280 1975 2936000 4442926 422500 4865426 0 437 7 391 0 12:29:56
فلامی لامیران -0.47 -0.16 18,726,131,712 988,395 345,994 TSE
سهامیاب
کدال
19220 18890 18950 18560 19800 1673 854214 642401 345994 988395 0 113 1 130 0 12:29:21
وتوس توسعه شهری توس گستر 2.17 1.22 12,173,012,992 1,625,550 334,642 TSE
سهامیاب
کدال
7490 7540 7470 7300 7600 498 2024291 1215908 409642 1550550 75000 100 2 121 1 12:29:45
کهمدا شیشه همدان 1.6 0.96 9,366,191,104 982,052 331,350 TSE
سهامیاب
کدال
9580 9540 9480 9410 9600 1320 1588983 526052 456000 757402 224650 58 2 73 3 12:28:47
خشرق الکتریک خودرو شرق -4.94 -3.29 42,025,795,584 3,109,311 320,445 TSE
سهامیاب
کدال
13980 13290 13520 13290 13980 950 1098901 2788866 320445 3109311 0 286 1 116 0 12:29:57
آسیا بیمه آسیا 1.03 0.66 36,335,960,064 21,774,700 319,244 TSE
سهامیاب
کدال
1660 1675 1669 1639 1682 235 9652722 2638892 19135807 15374699 6400000 74 4 87 1 12:29:36
ورازی بیمه رازی -2.96 -1.78 43,245,518,848 32,571,408 300,000 TSE
سهامیاب
کدال
1370 1312 1328 1312 1371 11 7662836 32271409 300000 32371409 200000 363 1 242 1 12:29:56
بنو بیمه تجارت نو -1.52 -1.09 13,905,665,024 4,373,880 299,888 TSE
سهامیاب
کدال
3150 3168 3182 3110 3235 96 4781639 4073992 299888 4373880 0 132 1 127 0 12:29:22
بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس 1.89 1.67 11,464,642,560 1,252,593 295,250 TSE
سهامیاب
کدال
8920 9170 9150 8910 9250 585 1 950255 302338 1245107 7486 82 1 1066 7 12:29:52
وبیمه سرمایه گذاری صنعت بیمه -0.17 -0.34 3,929,990,656 2,236,778 295,000 TSE
سهامیاب
کدال
1727 1779 1776 1727 1799 225 8655511 1900778 336000 2236778 0 41 2 55 0 12:29:49
تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک 0.86 0.49 5,188,893,184 635,092 286,401 TSE
سهامیاب
کدال
8260 8200 8170 8050 8260 225 1 348691 286401 635092 0 63 1 63 0 12:28:22
حگردش ریل گردش ایرانیان 0.13 -1.22 46,347,468,800 12,395,935 275,000 TSE
سهامیاب
کدال
3842 3790 3739 3672 3842 108 2651114 11970935 425000 12245935 150000 235 1 327 1 12:29:53
وحافظ بیمه حافظ 2.01 0.73 7,623,071,232 691,562 260,000 TSE
سهامیاب
کدال
10810 11140 11000 10800 11160 191 948767 402921 288641 678815 12747 41 3 50 1 12:29:30
ساراب سیمان داراب 4.98 3.4 20,423,440,384 973,241 251,661 TSE
سهامیاب
کدال
20400 21300 20980 19510 21500 2862 705882 104589 868652 917061 56180 26 2 107 1 12:27:06
شپترو پتروشیمی آبادان 1.02 0.27 12,224,304,128 8,327,445 250,000 TSE
سهامیاب
کدال
1450 1479 1468 1431 1490 -505 6443299 8327445 0 8327445 0 114 0 94 0 12:29:48
پخش پخش البرز -1.16 1.31 28,725,446,656 824,741 241,635 TSE
سهامیاب
کدال
33250 34000 34850 33250 35350 3438 1 227922 596819 298811 525930 59 3 64 3 12:28:29
وتوشه سرمایه گذاری پارس توشه 1.31 0.37 10,681,697,280 1,991,332 235,134 TSE
سهامیاب
کدال
5530 5410 5360 5280 5530 983 2857143 1533875 457457 1483451 507881 59 3 30 2 12:29:36
ثنور سرمایه گذاری کوه نور 0.69 0.55 32,973,426,688 4,497,603 224,000 TSE
سهامیاب
کدال
7220 7340 7330 7200 7460 5016 1430616 3843183 654420 4406603 91000 155 2 192 3 12:29:54
درازک دارویی رازک 0.39 0 5,305,014,272 416,159 217,489 TSE
سهامیاب
کدال
12750 12800 12750 12660 12900 1766 1180173 185782 230377 406159 10000 29 2 33 1 12:28:41
کی بی سی شرکت کی بی سی -1.48 -3.42 45,821,517,824 5,403,507 204,904 TSE
سهامیاب
کدال
8440 8650 8480 8350 8780 755 1685394 5173465 230042 5388507 15000 373 2 184 2 12:29:59
امین تامین سرمایه امین 0 4,263,401,984 480,001 204,314 TSE
سهامیاب
کدال
8880 8880 8880 8860 8900 449 7200000 275687 204314 478593 1408 72 1 940 6 12:29:41
غکورش صنعت غذایی کورش -0.11 -0.45 83,489,775,616 9,534,208 200,000 TSE
سهامیاب
کدال
8800 8790 8760 8670 8880 875 4800000 9253701 280507 8018857 1515351 525 2 686 4 12:29:55
گنگین اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان 1.87 0.29 11,384,290,304 323,524 168,567 TSE
سهامیاب
کدال
34500 35450 34900 34500 35600 3996 1200000 154957 168567 323524 0 8 1 27 0 12:29:56
دماوند تولید نیروی برق دماوند -0.82 -1.47 16,233,487,360 897,861 167,000 TSE
سهامیاب
کدال
18350 18200 18080 17910 18370 1115 1 730861 167000 887326 10535 138 1 209 2 12:29:55
غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی -2.69 -2.21 21,510,111,232 694,842 161,199 TSE
سهامیاب
کدال
31500 30800 30950 30500 31500 2652 1 533358 161484 654842 40000 142 2 129 1 12:29:59
کلوند کاشی الوند 1.74 1.29 21,073,477,632 768,494 156,499 TSE
سهامیاب
کدال
27100 27540 27420 27100 27700 3556 535906 479257 289237 498189 270305 37 4 71 2 12:28:58
حریل ریل پردازسیر -0.04 -0.35 10,685,542,400 4,220,574 149,600 TSE
سهامیاب
کدال
2551 2540 2532 2420 2576 132 1 3863646 356928 4195174 25400 108 2 144 1 12:29:43
چدن تولیدی چدن سازان 2.12 1.06 13,215,136,768 7,285,835 141,870 TSE
سهامیاب
کدال
1796 1830 1811 1775 1838 221 8542141 6710835 575000 7217705 68130 146 4 140 2 12:29:49
کیمیاتک آریان کیمیا تک 2.06 1.3 24,393,932,800 2,610,243 136,189 TSE
سهامیاب
کدال
9230 9420 9350 9230 9420 1253 1623377 1182621 1427622 2610243 0 97 2 512 0 12:29:59
زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس 0.14 0.05 35,816,861,696 554,053 135,635 TSE
سهامیاب
کدال
64700 64700 64640 63500 65480 1080 558136 106437 447616 457442 96611 59 3 85 2 12:23:52
خرینگ رینگ سازی مشهد 0.3 2.2 132,621,754,368 5,498,507 129,655 TSE
سهامیاب
کدال
24600 23670 24120 23600 24600 1574 707214 5483507 15000 5468507 30000 439 1 406 1 12:29:58
آ س پ آ.س.پ 0.04 1.4 21,240,832,000 4,504,539 124,714 TSE
سهامیاب
کدال
4590 4652 4715 4540 4825 25 1 4229825 274714 4134539 370000 158 1 163 2 12:29:52
اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس -1.97 -0.12 10,392,257,536 629,616 122,900 TSE
سهامیاب
کدال
16750 16440 16750 16410 16750 1670 7155635 492996 136620 329680 299936 104 2 272 1 12:29:36
سایرا ایرانیت -1.84 -1.47 4,839,020,544 180,888 115,188 TSE
سهامیاب
کدال
26650 26650 26750 26650 27400 -603 191571 29261 151627 174823 6065 16 3 31 1 12:12:29
فسبزوار پارس فولاد سبزوار -0.23 -0.05 9,444,009,984 444,665 110,200 TSE
سهامیاب
کدال
21300 21240 21280 21080 21470 4191 1600000 325365 119300 294665 150000 121 2 490 1 12:29:56
قتربت قند تربت حیدریه -2.95 -0.73 2,341,362,432 125,006 110,000 TSE
سهامیاب
کدال
18730 18730 19160 18730 18730 244 507615 15006 110000 125006 0 11 1 3 0 12:25:27
زاگرس پتروشیمی زاگرس -0.55 -1.79 54,266,187,776 470,450 108,350 TSE
سهامیاب
کدال
116000 116800 115350 114050 117900 1361 1 208392 262058 468950 1500 203 5 196 1 12:29:53
سهرمز سیمان هرمزگان 0.86 -0.39 10,675,986,432 419,931 106,536 TSE
سهامیاب
کدال
25030 25790 25470 24500 26140 2914 643225 313395 106536 419931 0 111 1 103 0 12:29:24
پلاسک پلاسکوکار 0.1 -0.1 6,133,611,520 1,948,022 106,172 TSE
سهامیاب
کدال
3092 3160 3154 3092 3187 -1253 4780115 1841850 106172 1877702 70320 53 1 48 2 12:29:51
فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان -0.17 17,588,627,456 2,964,391 104,723 TSE
سهامیاب
کدال
5900 5940 5930 5820 6040 732 1 2848891 115500 2964308 83 172 2 444 3 12:29:59
زفکا کشت و دامداری فکا 5.68 6.51 68,724,236,288 7,634,103 100,000 TSE
سهامیاب
کدال
8680 8930 9000 8650 9040 1108 1 6634103 1000000 6786765 847338 160 2 222 2 12:29:59
فروس فروسیلیس ایران 0.9 0 31,948,052,480 5,774,340 100,000 TSE
سهامیاب
کدال
5670 5580 5530 5490 5670 1364 2590674 4852288 922052 1834126 3940214 217 6 81 3 12:29:57
شلرد کود شیمیایی اوره لردگان -0.72 -0.96 84,760,141,824 10,278,033 100,000 TSE
سهامیاب
کدال
8240 8270 8250 8140 8390 288 3600000 8767140 1510893 9626559 651474 447 8 247 3 12:29:42
کایزد فرانسوز یزد 0.36 0.54 11,427,139,584 1,017,205 100,000 TSE
سهامیاب
کدال
11050 11210 11230 10870 11560 503 1 917205 100000 862416 154789 89 1 70 2 12:29:53
رافزا رایان هم افزا -2.19 130,105,409,536 2,910,582 100,000 TSE
سهامیاب
کدال
45000 45700 44700 42550 47450 3379 1 2808582 102000 2910554 28 943 2 1035 5 12:29:55
کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار -2.29 -2.14 32,212,885,504 5,024,089 92,727 TSE
سهامیاب
کدال
6540 6400 6410 6330 6540 248 1 5024089 0 5024089 0 241 0 175 0 12:29:50
سشمال سیمان شمال -1.38 -0.21 6,327,415,296 675,320 90,000 TSE
سهامیاب
کدال
9160 9300 9410 9120 9590 1582 1679731 355357 319963 675320 0 54 3 77 0 12:29:49
وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 0.35 1.48 55,461,822,464 14,688,050 76,696 TSE
سهامیاب
کدال
3670 3734 3776 3526 3860 -826 1 14688050 0 13739505 948545 428 1 310 3 13:50:47
غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان -2.04 -2.62 15,355,341,824 306,009 75,000 TSE
سهامیاب
کدال
50450 50500 50200 49550 51500 6487 1 186091 119918 306009 0 98 4 59 0 12:29:06
فروسیل فروسیلیسیم خمین 0.21 0.21 4,442,621,952 188,045 74,054 TSE
سهامیاب
کدال
23400 23650 23650 23400 23800 3914 1 46295 141750 188045 0 13 3 38 0 12:10:15
حسیر ریل سیر کوثر -2.77 -2.1 16,097,052,672 842,155 69,314 TSE
سهامیاب
کدال
19670 18980 19110 18820 19670 1753 1 572841 269314 842155 0 120 3 122 0 12:29:48
شگویا پتروشیمی تندگویان 0.21 99,568,984,064 10,541,962 65,000 TSE
سهامیاب
کدال
9470 9430 9450 9360 9600 1391 9583067 7022797 3519165 3528913 7013049 488 6 513 6 12:29:55
مداران داده پردازی ایران -0.31 0.88 136,954,036,224 7,026,292 60,060 TSE
سهامیاب
کدال
19740 19260 19490 18630 20190 1782 893389 5424547 1601745 6594516 431776 624 4 523 4 12:29:58
سمتاز سیمان ممتازان کرمان 0.83 0.21 2,119,820,160 87,151 55,997 TSE
سهامیاب
کدال
24250 24200 24050 24200 24550 4120 418411 31154 55997 87151 0 7 1 24 0 12:25:03
غاذر کشت وصنعت پیاذر 0.22 -1.01 93,929,455,616 2,131,852 54,000 TSE
سهامیاب
کدال
44570 44610 44060 43050 45530 1419 340909 1883260 248592 2126897 4955 388 5 379 1 15:06:34
ما بیمه ما -0.1 -0.63 4,841,624,576 1,204,085 53,000 TSE
سهامیاب
کدال
4042 4096 4074 3928 4150 668 3652301 1117933 86152 1197066 7019 38 2 35 1 12:29:57
کفرآور فرآورده های سیمان شرق -0.86 -0.17 5,177,645,568 444,987 53,000 TSE
سهامیاب
کدال
11970 11580 11660 11420 12020 855 820345 369987 75000 422987 22000 48 1 45 1 12:27:06
غدام خوراک دام پارس 3.51 1.49 33,054,498,816 864,812 52,000 TSE
سهامیاب
کدال
37000 38980 38220 36310 39400 348 394011 864812 0 864812 0 175 0 276 0 12:29:58
غشهد شهد ایران 0.51 0.51 10,269,513,728 1,742,607 50,647 TSE
سهامیاب
کدال
5980 5880 5880 5850 5990 562 2650177 1355451 387156 1741238 1369 67 2 85 1 12:29:02
سهگمت سیمان هگمتان 2.63 0.85 9,846,874,112 284,084 50,453 TSE
سهامیاب
کدال
34210 35110 34500 34200 35140 6469 444050 233631 50453 284084 0 20 2 49 0 12:27:29
سکارون سیمان کارون -0.78 -0.78 9,779,443,712 192,811 34,057 TSE
سهامیاب
کدال
51000 50700 50700 49900 51600 1115 181489 158754 34057 188145 4666 118 1 82 1 12:29:42
سفانو سیمان فارس نو 1.43 0.52 6,391,147,008 147,848 30,000 TSE
سهامیاب
کدال
43000 43280 42890 41850 43360 6990 372024 92848 55000 127056 20792 29 2 40 1 12:29:38
حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام -0.3 0.45 9,592,480,768 285,979 30,000 TSE
سهامیاب
کدال
33800 33200 33450 32960 34670 847 469925 255979 30000 239640 46339 97 1 59 2 12:29:58
لطیف محصولات کاغذی لطیف 4.44 2.04 25,511,038,976 600,287 30,000 TSE
سهامیاب
کدال
42400 43500 42500 41450 43850 6015 359282 562987 37300 419061 181226 126 2 549 7 12:29:55
ومشان س. فنی و مهندسی مشانیر -2.69 -1.18 5,376,702,976 86,096 28,553 TSE
سهامیاب
کدال
62100 61600 62550 61450 63900 426 100000 78284 7812 81837 4259 23 2 46 1 12:29:25
وارس سرمایه گذاری ارس صبا -1.47 -0.23 1,383,880,576 109,097 26,831 TSE
سهامیاب
کدال
12800 12700 12860 12620 12890 1976 746269 81866 27231 108697 400 19 1 5 1 12:29:55
معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس -2.99 -0.44 1,475,207,296 26,749 22,000 TSE
سهامیاب
کدال
55150 55150 56600 55150 55150 300 170941 4749 22000 26749 0 8 1 3 0 12:21:37
ویسا سرمایه گذاری ایساتیس پویا -2.87 -0.68 2,296,356,608 398,958 20,000 TSE
سهامیاب
کدال
5770 5750 5880 5750 5800 413 1669450 311112 87846 398958 0 37 2 33 0 12:29:01
خلیبل مالیبل سایپا -1.19 -0.24 2,800,409,088 135,746 17,664 TSE
سهامیاب
کدال
21200 20700 20900 20500 21200 306 587728 118082 17664 135746 0 53 1 28 0 12:29:55
سقاین سیمان قائن -0.17 3,778,968,064 80,583 16,949 TSE
سهامیاب
کدال
47440 47190 47110 46050 47440 4471 313939 59279 21304 80583 0 42 2 29 0 12:28:32
پسهند صنایع لاستیکی سهند 1.9 3.01 17,923,438,592 523,695 15,500 TSE
سهامیاب
کدال
34380 33850 34220 33000 34880 4272 472590 508195 15500 523381 314 59 1 74 1 12:29:55
فافزا فولاد افزا سپاهان 0.47 1.09 19,562,629,120 600,507 13,058 TSE
سهامیاب
کدال
33100 32400 32600 31850 33200 4168 320000 587449 13058 600507 0 125 1 118 0 12:29:48
زنگان صنعت روی زنگان -1.36 -1.07 18,021,224,448 353,493 12,842 TSE
سهامیاب
کدال
51100 50850 51000 50700 51800 1869 1 344916 8577 326565 26928 168 1 147 2 12:29:48
دسبحان سبحان دارو 0.13 6,408,600,064 803,559 12,829 TSE
سهامیاب
کدال
7980 7960 7970 7930 8100 979 1918159 242939 560620 723559 80000 26 3 43 1 12:29:21
دالبر البرزدارو 1.65 0.35 4,745,615,360 553,319 12,300 TSE
سهامیاب
کدال
8540 8610 8500 8420 8640 1119 1832000 130614 422705 493370 59949 33 3 61 1 12:29:28
دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی 1.09 2.0 17,479,895,040 3,118,933 11,000 TSE
سهامیاب
کدال
5480 5550 5600 5300 5740 0 1 2977119 141814 2986409 132524 164 2 211 1 12:29:48
کصدف کاشی صدف سرام استقلال آباده 1.74 1.12 9,353,973,760 229,690 10,570 TSE
سهامیاب
کدال
40200 40900 40650 40200 41200 2986 255428 102944 126746 229690 0 30 1 45 0 12:28:40
غدیس پاکدیس 0.3 -0.61 21,314,598,912 2,170,031 10,371 TSE
سهامیاب
کدال
9630 9910 9820 9530 9960 1458 1434035 2087871 82160 1901481 268550 103 2 84 2 12:29:41
فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد -1.34 -2.0 20,192,839,680 2,750,769 10,000 TSE
سهامیاب
کدال
7500 7390 7340 7230 7500 1080 1 2675174 75595 2750769 0 173 3 104 0 12:29:58
کخاک صنایع خاک چینی ایران 0.55 0.08 4,588,208,128 359,606 10,000 TSE
سهامیاب
کدال
12570 12800 12740 12570 12880 1378 1400000 336606 23000 359606 0 36 1 26 0 12:27:27
دتولید داروسازی تولید دارو 1.39 1.52 20,148,047,872 2,746,922 10,000 TSE
سهامیاب
کدال
7340 7320 7330 7100 7480 136 1 2681922 65000 2719498 27424 161 2 153 3 12:29:04
کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود -0.75 0.85 4,124,122,624 40,714 10,000 TSE
سهامیاب
کدال
102750 99700 101300 99450 103050 3463 1 37410 3304 37044 3670 32 1 51 1 12:29:29
دامین داروسازی امین 3.72 3.69 25,243,711,488 7,431,485 10,000 TSE
سهامیاب
کدال
3200 3398 3397 3200 3450 363 4662729 7431485 0 5476674 1954811 121 0 167 4 12:29:09
ختوقا قطعات اتومبیل ایران -1.15 -0.69 113,867,964,416 32,848,674 10,000 TSE
سهامیاب
کدال
3422 3450 3466 3422 3513 319 4290618 29567528 3281146 32459507 389167 373 7 391 3 12:29:49
لخانه لوازم خانگی پارس -2.62 -0.58 2,521,396,992 187,667 8,247 TSE
سهامیاب
کدال
13390 13370 13650 13330 13720 -140 722544 179420 8247 187667 0 43 1 20 0 12:23:21
حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام -2.98 -0.93 2,383,585,280 23,991 7,930 TSE
سهامیاب
کدال
99350 99350 101450 99350 99550 405 75000 22981 1010 23991 0 48 1 30 0 12:29:05
چکاوه صنایع کاغذسازی کاوه 1.29 0.86 13,200,684,032 1,869,230 5,444 TSE
سهامیاب
کدال
6990 7080 7050 6990 7130 685 2148997 1869230 0 1869230 0 85 0 89 0 12:27:47
غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق -0.87 0.29 44,078,538,752 6,398,291 5,000 TSE
سهامیاب
کدال
6780 6810 6890 6780 7000 1046 1 5919806 478485 5596139 802152 184 4 152 2 12:29:56
ثاژن سخت آژند -2.0 -0.41 1,042,902,016 244,125 5,000 TSE
سهامیاب
کدال
4272 4272 4341 4272 4272 -173 1148898 244125 0 244125 0 39 0 3 0 12:20:15
شیران س. صنایع شیمیایی ایران -1.61 -0.64 31,475,933,184 3,422,531 4,700 TSE
سهامیاب
کدال
9290 9180 9270 9150 9290 1122 7712141 1355919 2066612 3000317 422214 172 4 136 2 12:29:25
چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس 3.65 3.01 37,795,639,296 15,574,075 4,500 TSE
سهامیاب
کدال
2360 2442 2427 2359 2467 323 6090134 11884272 3689803 15525390 48685 204 3 336 3 12:29:42
درهآور دارویی ره آورد تامین -1.23 -0.86 24,373,383,168 607,023 3,000 TSE
سهامیاب
کدال
40650 40000 40150 39900 40650 5779 1 593901 13122 606536 487 48 1 83 1 12:29:53
پردیس سرمایه گذاری پردیس -0.23 27,368,816,640 10,590,492 2,549 TSE
سهامیاب
کدال
2590 2590 2584 2555 2617 901 5924171 9770492 820000 10590492 0 173 1 56 0 12:29:59
فپنتا سپنتا -0.82 -0.68 28,925,796,352 60,012 2,500 TSE
سهامیاب
کدال
480220 481310 482000 477010 490000 69844 30328 49512 10500 60012 0 252 2 104 0 12:29:49
ولصنم لیزینگ صنعت ومعدن 3.54 1.95 31,092,746,240 9,731,254 1,660 TSE
سهامیاب
کدال
3206 3245 3195 3134 3246 429 4401408 9329594 401660 9731254 0 285 2 214 0 12:29:34
فبستم صنایع بسته بندی مشهد -2.34 -1.05 11,365,085,184 927,223 1,658 TSE
سهامیاب
کدال
12130 12100 12260 12020 12690 135 791766 902223 25000 927223 0 108 1 87 0 12:29:52
سباقر سیمان باقران 2.99 1.59 8,045,120,000 735,373 1,300 TSE
سهامیاب
کدال
10890 11040 10890 10720 11040 1029 929369 609288 126085 499748 235625 35 2 67 1 12:29:58
ولراز لیزینگ رازی 0.5 2.02 11,275,511,808 557,102 1,219 TSE
سهامیاب
کدال
20350 19950 20250 19850 20400 -108 305000 547903 9199 548853 8249 134 1 95 1 12:29:54
قاروم قند ارومیه 0.11 0.07 476,641,248 3,502 1,000 TSE
سهامیاب
کدال
137000 134500 134450 134050 137000 3372 68640 2502 1000 2602 900 21 1 10 1 11:58:25
تپولا مهندسی مرآت پولاد 2.97 1.72 5,348,924,416 407,148 810 TSE
سهامیاب
کدال
13140 13170 13010 12610 13170