نماد آخرین% پایانی% حجم سهامداران توئیت
1 نطرين -5.98 -5.31 2,527,066 0 TSE
سهامیاب
کدال
2 كمنگنز -4.99 -4.86 13,231,431 0 TSE
سهامیاب
کدال
3 افرا -4.98 -4.28 1,984,957 0 TSE
سهامیاب
کدال
4 دماوند -4.96 -3.48 1,448,132 200,000 TSE
سهامیاب
کدال
5 غفارس -4.89 -4.54 2,125,625 0 TSE
سهامیاب
کدال
6 وگستر -4.84 -5.08 2,497,315 0 TSE
سهامیاب
کدال
7 ثرود -4.51 -4.82 2,887,806 0 TSE
سهامیاب
کدال
8 ثفارس -3.91 -2.37 19,016,844 416,138 TSE
سهامیاب
کدال
9 سرچشمه -3.63 -3.07 1,805,159 114,000 TSE
سهامیاب
کدال
10 ثپرديس -3.59 -2.63 768,425 0 TSE
سهامیاب
کدال
11 خديزل -3.33 -4.12 8,398,233 0 TSE
سهامیاب
کدال
12 بپيوند -3.29 -1.14 630,814 0 TSE
سهامیاب
کدال
13 دسانكو -2.84 -2.24 3,170,697 0 TSE
سهامیاب
کدال
14 حسير -2.69 -2.86 803,579 0 TSE
سهامیاب
کدال
15 كتوكا -2.67 0 3,664,117 0 TSE
سهامیاب
کدال
16 بزاگرس -2.59 -3.09 1,273,064 0 TSE
سهامیاب
کدال
17 سمگا -2.59 -1.62 5,962,835 0 TSE
سهامیاب
کدال
18 حسينا -2.44 -2.56 142,972 0 TSE
سهامیاب
کدال
19 بجهرم -2.4 -2.4 6,168,813 0 TSE
سهامیاب
کدال
20 وآوا -2.31 -3.6 4,017,211 0 TSE
سهامیاب
کدال
21 كرمان -2.3 -2.94 77,053,272 0 TSE
سهامیاب
کدال
22 غگلستا -2.02 -0.53 481,868 -9,790 TSE
سهامیاب
کدال
23 زاگرس -1.94 -2.17 412,994 100,000 TSE
سهامیاب
کدال
24 غشهداب -1.91 -0.47 5,844,117 74,000 TSE
سهامیاب
کدال
25 آ س پ -1.9 -0.55 1,571,473 1,151,932 TSE
سهامیاب
کدال
26 چخزر -1.87 -1.69 192,100 0 TSE
سهامیاب
کدال
27 وكبهمن -1.8 -1.8 4,567,263 0 TSE
سهامیاب
کدال
28 كپرور -1.74 -1.37 359,361 0 TSE
سهامیاب
کدال
29 خگستر -1.7 -3.4 165,007,632 0 TSE
سهامیاب
کدال
30 وهامون -1.59 -0.49 2,699,189 0 TSE
سهامیاب
کدال
31 لطيف -1.51 -1.24 149,178 0 TSE
سهامیاب
کدال
32 كمرجان -1.38 -2.37 2,569,527 0 TSE
سهامیاب
کدال
33 شاروم -1.29 -1.29 477,096 23,634 TSE
سهامیاب
کدال
34 حآسا -1.13 0.56 1,594,560 -526,000 TSE
سهامیاب
کدال
35 افرا2 -1.03 -1.03 5,300,000 0 TSE
سهامیاب
کدال
36 زنگان -0.96 0.96 372,652 33,637 TSE
سهامیاب
کدال
37 وبانك2 -0.79 -0.79 9,700,000 0 TSE
سهامیاب
کدال
38 ماديرا -0.65 -0.65 2,953,873 0 TSE
سهامیاب
کدال
39 پيزد -0.48 -0.72 348,927 0 TSE
سهامیاب
کدال
40 مديريت -0.33 -0.83 3,905,355 0 TSE
سهامیاب
کدال
41 ريشمك -0.22 -0.81 858,787 0 TSE
سهامیاب
کدال
42 غپآذر -0.19 0 204,975 25,237 TSE
سهامیاب
کدال
43 كي بي سي -0.12 0 233,498 0 TSE
سهامیاب
کدال
44 فملي2 0 9,000,000 0 TSE
سهامیاب
کدال
45 ومعادن2 0 10,000,000 0 TSE
سهامیاب
کدال
46 واميد2 0 3,800,000 0 TSE
سهامیاب
کدال
47 فولاي -0.58 3,684,078 0 TSE
سهامیاب
کدال
48 ثغرب -2.33 2,876,798 0 TSE
سهامیاب
کدال
49 حريل 0.09 -0.34 4,744,519 0 TSE
سهامیاب
کدال
50 پخش 0.15 -0.44 194,328 358 TSE
سهامیاب
کدال
51 ولبهمن 0.21 -1.51 1,053,793 0 TSE
سهامیاب
کدال
52 فولاد2 0.24 -0.67 33,900,000 0 TSE
سهامیاب
کدال
53 اعتلا 0.26 0.26 3,291,534 0 TSE
سهامیاب
کدال
54 قاسم 0.29 0.19 2,081,536 0 TSE
سهامیاب
کدال
55 گدنا 0.56 0.84 4,464,309 0 TSE
سهامیاب
کدال
56 كلر 0.6 0.33 273,078 0 TSE
سهامیاب
کدال
57 دتوليد 0.62 -0.77 1,059,177 0 TSE
سهامیاب
کدال
58 فتوسا 1.0 1.38 4,955,770 1,295,000 TSE
سهامیاب
کدال
59 فزرين 1.17 -0.45 4,946,433 0 TSE
سهامیاب
کدال
60 بالاس 1.51 1.73 497,039 -76,756 TSE
سهامیاب
کدال
61 بپاس 1.52 1.9 7,309,993 -1,207,079 TSE
سهامیاب
کدال
62 اوان 1.72 2.02 1,550,067 288,996 TSE
سهامیاب
کدال
63 زكشت 2.12 0.24 813,377 0 TSE
سهامیاب
کدال
64 كيميا 2.14 1.17 2,026,046 0 TSE
سهامیاب
کدال
65 شبصير 2.86 1.84 383,761 0 TSE
سهامیاب
کدال
66 غمينو 2.94 2.94 6,334,115 0 TSE
سهامیاب
کدال
نماد آخرین% پایانی% حجم سهامداران توئیت
1 قچار -4.93 -3.05 11,199,398 0 TSE
سهامیاب
کدال
2 دي -1.54 -0.56 434,848,256 0 TSE
سهامیاب
کدال
3 خزاميا -0.99 -3.63 18,624,972 0 TSE
سهامیاب
کدال
نماد آخرین% پایانی% حجم سهامداران توئیت
1 ختور -5.93 -4.47 6,185,195 0 TSE
سهامیاب
کدال
2 تليسه -5.47 -5.31 26,922,376 0 TSE
سهامیاب
کدال
3 مداران -4.99 -3.64 3,554,414 16,500 TSE
سهامیاب
کدال
4 غنوش -2.7 -3.34 9,083,580 0 TSE
سهامیاب
کدال
5 سبزوا -2.54 -1.05 23,927,808 -114,946 TSE
سهامیاب
کدال
6 بالبر -1.77 -4.13 2,048,703 -45,821 TSE
سهامیاب
کدال
7 شپنا -1.58 -1.27 98,182,360 0 TSE
سهامیاب
کدال
8 خنصير 0.08 0.63 6,111,763 0 TSE
سهامیاب
کدال
9 غگل 0.16 0.97 22,739,516 9,240,351 TSE
سهامیاب
کدال
10 وآذر 0.4 0.44 916,706 0 TSE
سهامیاب
کدال
11 فنورد 0.41 -1.57 388,501 109,283 TSE
سهامیاب
کدال
12 خساپا 2.53 -0.11 400,172,704 0 TSE
سهامیاب
کدال
13 حتايد 2.9 0.2 18,911,648 0 TSE
سهامیاب
کدال
نماد نام آخرین% پایانی% ارزش حجم تعداد سهامداران توئیت اولین آخرین پایانی حداقل حداکثر دیروز آخرین تغییر پایانی تغییر PE EPS حجم مبنا
غگل گلوكوزان‌ 0.16 0.97 87,630,839,808 22,739,516 2045 9,240,351 TSE
سهامیاب
کدال
3901 3854 3823 3811 3952 3817 6.0 37.0 7.66 503 3929788
وبصادر بانك صادرات ايران -1.83 -2.03 84,069,072,896 56,421,120 1787 9,146,057 TSE
سهامیاب
کدال
1514 1497 1500 1480 1514 1528 -28.0 -31.0 51.62 29 70141589
فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس -1.07 0.36 169,220,571,136 20,080,398 1166 8,429,538 TSE
سهامیاب
کدال
8390 8430 8310 8280 8490 8400 -90.0 30.0 11.2 753 14234875
دانا بيمه دانا 0.33 -0.66 14,196,109,312 15,756,955 404 4,981,470 TSE
سهامیاب
کدال
900 901 910 880 920 907 3.0 -6.0 -0.85 -1064 16648169
وبملت بانك ملت -1.02 -1.77 225,250,918,400 77,887,600 2821 2,574,803 TSE
سهامیاب
کدال
2901 2892 2914 2820 2955 2944 -30.0 -52.0 3.37 858 41493776
ثباغ شهر سازي و خانه سازي باغميشه 5.87 4.6 46,011,318,272 6,984,583 682 2,360,000 TSE
سهامیاب
کدال
6380 6590 6670 6020 6670 6300 370.0 290.0 11.54 571 2276177
وپست پست بانك ايران 0.12 -0.07 31,131,187,200 7,607,966 302 2,148,702 TSE
سهامیاب
کدال
4097 4092 4100 4041 4135 4095 5.0 -3.0 4.58 894 6556334
قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ -0.31 1.02 68,066,680,832 29,985,920 1376 1,635,370 TSE
سهامیاب
کدال
2210 2270 2240 2170 2335 2247 -7.0 23.0 252.22 9 6607930
خوساز محورسازان‌ايران‌خودرو -1.42 -3.07 15,975,587,840 1,942,444 314 1,576,071 TSE
سهامیاب
کدال
8540 8220 8360 8100 8540 8480 -120.0 -260.0 31.74 259 1824818
وصنا گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ -4.42 -1.77 6,851,537,408 2,858,790 275 1,525,000 TSE
سهامیاب
کدال
2433 2446 2380 2376 2437 2490 -110.0 -44.0 8.83 277 6132461
فتوسا توليد و توسعه سرب روي ايرانيان 1.0 1.38 40,042,987,520 4,955,770 1387 1,295,000 TSE
سهامیاب
کدال
7920 8080 8050 7720 8240 7970 80.0 110.0 11.05 731 1
آ س پ آ.س.پ -1.9 -0.55 6,759,922,688 1,571,473 226 1,151,932 TSE
سهامیاب
کدال
4283 4302 4244 4196 4434 4326 -82.0 -24.0 -17.63 -244 1
چدن توليدي چدن سازان 0.92 0.06 6,914,065,920 3,959,626 189 1,087,326 TSE
سهامیاب
کدال
1743 1745 1760 1716 1761 1744 16.0 1.0 6.74 259 8595989
وهور مديريت انرژي اميد تابان هور 0.17 0 8,417,824,768 7,099,913 242 1,045,000 TSE
سهامیاب
کدال
1173 1185 1187 1173 1208 1185 2.0 0.0 28.21 42 26470514
وتوشه سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌ 0 3,343,273,472 666,207 60 944,162 TSE
سهامیاب
کدال
4920 5020 5020 4910 5110 5020 0.0 0.0 5.7 881 2988048
وخارزم سرمايه گذاري خوارزمي -1.11 -1.91 88,133,353,472 22,603,744 1487 706,120 TSE
سهامیاب
کدال
3900 3899 3931 3873 3977 3975 -44.0 -76.0 4.22 925 7480000
فاذر صنايع‌ آذرآب‌ -0.88 -1.47 46,952,439,808 46,779,088 865 690,000 TSE
سهامیاب
کدال
1029 1004 1010 997 1029 1019 -9.0 -15.0 -26.42 -38 14940239
ختوقا قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ -1.97 -4.15 59,441,377,280 22,197,954 1054 550,133 TSE
سهامیاب
کدال
2711 2678 2739 2630 2776 2794 -55.0 -116.0 8.32 322 5601195
واعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران 3.28 0.54 2,632,956,160 1,059,076 95 500,000 TSE
سهامیاب
کدال
2328 2424 2490 2328 2523 2411 79.0 13.0 6.08 399 6188119
آپ آسان پرداخت پرشين -1.56 13,296,636,928 2,106,522 365 500,000 TSE
سهامیاب
کدال
6420 6320 6420 6190 6480 6420 0.0 -100.0 31.76 199 2373418
ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ -3.91 -2.37 156,964,847,616 19,016,844 1347 416,138 TSE
سهامیاب
کدال
8560 8250 8120 8050 8560 8450 -330.0 -200.0 66.53 124 1818182
ولصنم ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ 2.44 0.33 5,676,001,280 2,046,814 352 406,657 TSE
سهامیاب
کدال
2810 2759 2817 2711 2863 2750 67.0 9.0 6.45 428 5436752
وسپهر سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات -0.15 0 16,053,953,536 2,343,403 850 324,735 TSE
سهامیاب
کدال
6850 6860 6850 6850 6860 6860 -10.0 0.0 6.36 1079 12000000
رتاپ تجارت الكترونيك پارسيان 0.07 -0.02 4,741,049,344 1,157,041 337 300,000 TSE
سهامیاب
کدال
4152 4101 4105 4022 4168 4102 3.0 -1.0 8.2 500 3657644
بخاور بيمه زندگي خاورميانه 2.08 0.4 3,633,805,056 1,772,661 132 293,851 TSE
سهامیاب
کدال
2020 2025 2059 2020 2076 2017 42.0 8.0 9.6 211 7407408
خزر فنرسازي‌زر -3.58 -3.92 35,036,540,928 11,538,945 833 291,600 TSE
سهامیاب
کدال
3146 3036 3047 3000 3146 3160 -113.0 -124.0 9.34 325 4940711
اوان مبين وان كيش 1.72 2.02 15,639,452,672 1,550,067 217 288,996 TSE
سهامیاب
کدال
10000 10090 10060 9880 10250 9890 170.0 200.0 71.06 142 1
وملل اعتباري ملل -1.33 0.07 7,919,920,128 2,697,753 285 282,245 TSE
سهامیاب
کدال
2931 2933 2892 2886 2998 2931 -39.0 2.0 -4.09 -717 8000000
قرن پديده شيمي قرن -1.11 -0.56 13,931,362,304 866,663 309 246,799 TSE
سهامیاب
کدال
16330 16090 16000 15990 16330 16180 -180.0 -90.0 13.8 1166 932256
فسازان غلتك سازان سپاهان 0.21 0.24 10,630,681,600 3,225,019 374 200,000 TSE
سهامیاب
کدال
3240 3293 3292 3230 3350 3285 7.0 8.0 12.91 255 4555117
دماوند توليد نيروي برق دماوند -4.96 -3.48 26,504,914,944 1,448,132 541 200,000 TSE
سهامیاب
کدال
18970 18300 18020 18020 19100 18960 -940.0 -660.0 15.43 1186 1
لبوتان گروه‌صنعتي‌بوتان‌ -4.97 -4.49 20,958,152,704 1,758,148 498 192,586 TSE
سهامیاب
کدال
11990 11920 11860 11860 12210 12480 -620.0 -560.0 22.7 525 1258389
ددام داروسازي زاگرس فارمد پارس -1.79 -0.4 7,385,388,544 743,113 246 180,000 TSE
سهامیاب
کدال
9770 9990 9850 9710 10250 10030 -180.0 -40.0 9.5 1052 1501502
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد -0.19 0 2,624,210,176 500,819 65 157,145 TSE
سهامیاب
کدال
5270 5230 5220 5170 5290 5230 -10.0 0.0 3.64 1436 2868069
بفجر فجر انرژي خليج فارس 2.69 -0.05 182,733,062,144 8,614,847 1456 156,000 TSE
سهامیاب
کدال
20810 21210 21790 20650 21860 21220 570.0 -10.0 4.82 4399 4618938
افق فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش -0.75 0.05 25,141,655,552 437,226 173 139,539 TSE
سهامیاب
کدال
57750 57460 57000 56810 57950 57430 -430.0 30.0 13.48 4263 1200000
قشهد شهد -0.84 -0.08 2,402,997,504 185,256 39 139,000 TSE
سهامیاب
کدال
12910 13050 12950 12900 13280 13060 -110.0 -10.0 8.41 1552 1149425
سمازن سيمان‌مازندران‌ 1.34 0.16 18,335,705,088 1,439,297 213 138,047 TSE
سهامیاب
کدال
12750 12740 12890 12590 12900 12720 170.0 20.0 6.13 2078 1177394
غالبر لبنيات‌ كالبر -3.54 -0.47 2,871,340,288 346,506 157 136,661 TSE
سهامیاب
کدال
8300 8440 8180 8150 8480 8480 -300.0 -40.0 15.32 551 1777251
سشرق سيمان‌ شرق‌ 0.94 0.94 27,903,459,328 3,720,038 314 130,300 TSE
سهامیاب
کدال
7570 7500 7500 7300 7630 7430 70.0 70.0 6.6 1136 2000000
پرداخت به پرداخت ملت -1.73 0 94,331,856 4,046 14 129,316 TSE
سهامیاب
کدال
23390 23710 23300 23280 23390 23710 -410.0 0.0 14.14 1677 1200000
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه -3.63 -3.07 7,414,620,160 1,805,159 243 114,000 TSE
سهامیاب
کدال
4240 4107 4083 4073 4240 4237 -154.0 -130.0 8.72 471 1
فنورد نوردوقطعات‌ فولادي‌ 0.41 -1.57 92,162,867,200 388,501 1231 109,283 TSE
سهامیاب
کدال
241000 237230 242000 231000 244000 241020 980.0 -3790.0 7.28 32589 62235
لابسا آبسال‌ 1.16 0.33 5,720,038,400 937,770 96 102,929 TSE
سهامیاب
کدال
6180 6070 6120 6020 6180 6050 70.0 20.0 16.06 378 2471170
زاگرس پتروشيمي زاگرس -1.94 -2.17 43,661,635,584 412,994 926 100,000 TSE
سهامیاب
کدال
107400 105700 105950 103100 108950 108050 -2100.0 -2350.0 12.07 8756 1
ثاخت بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان -0.39 20,673,607,680 9,080,019 540 100,000 TSE
سهامیاب
کدال
2253 2277 2286 2240 2296 2286 0.0 -9.0 16.74 136 6587615
غشهداب كشت و صنعت شهداب ناب خراسان -1.91 -0.47 12,480,148,480 5,844,117 419 74,000 TSE
سهامیاب
کدال
2090 2136 2105 2090 2190 2146 -41.0 -10.0 6.89 310 1
وتوس توسعه‌شهري‌توس‌گستر 3.79 1.65 6,158,963,200 973,867 231 56,218 TSE
سهامیاب
کدال
6390 6170 6300 6180 6430 6070 230.0 100.0 13.53 456 2431118
غسالم سالمين‌ -0.88 -0.81 7,045,576,704 2,525,021 315 50,000 TSE
سهامیاب
کدال
2703 2818 2816 2702 2853 2841 -25.0 -23.0 10.4 271 5322924
زپارس ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس 0.05 0.1 28,944,097,280 747,684 225 47,050 TSE
سهامیاب
کدال
38710 38710 38690 38670 38800 38670 20.0 40.0 40.79 949 558136
ولپارس ليزينگ پارسيان 1.83 0.6 5,881,903,616 1,927,407 711 38,929 TSE
سهامیاب
کدال
3020 3023 3060 3000 3080 3005 55.0 18.0 21.59 140 4961958
رافزا رايان هم افزا -0.47 -0.09 2,317,656,320 44,226 583 38,590 TSE
سهامیاب
کدال
52450 52800 52600 52200 53000 52850 -250.0 -50.0 14.23 3710 284091
غشهد شهد ايران ‌ -1.05 -1.36 13,283,218,432 3,161,684 167 34,263 TSE
سهامیاب
کدال
4182 4209 4222 4124 4233 4267 -45.0 -58.0 6.67 631 3563792
زنگان صنعت روي زنگان -0.96 0.96 17,675,577,344 372,652 443 33,637 TSE
سهامیاب
کدال
45400 47450 46550 45400 48400 47000 -450.0 450.0 22.99 2064 1
زشگزا شير و گوشت زاگرس شهركرد -0.38 -0.53 6,434,790,912 1,320,319 166 30,000 TSE
سهامیاب
کدال
4900 4911 4918 4808 5000 4937 -19.0 -26.0 10.56 465 3054368
غپآذر شير پگاه آذربايجان شرقي -0.19 0 5,379,975,680 204,975 94 25,237 TSE
سهامیاب
کدال
26300 26250 26200 26050 26600 26250 -50.0 0.0 12.69 2069 1
ثاباد توريستي ورفاهي آبادگران ايران -0.39 -0.12 28,479,221,760 1,113,791 524 24,000 TSE
سهامیاب
کدال
24970 25570 25500 24320 26480 25600 -100.0 -30.0 4261.67 6 586625
شاروم پتروشيمي اروميه -1.29 -1.29 6,194,420,224 477,096 861 23,634 TSE
سهامیاب
کدال
12890 12980 12980 12850 13230 13150 -170.0 -170.0 13.08 992 1
ثشاهد سرمايه‌ گذاري‌ شاهد -1.28 -2.56 23,754,397,696 3,470,481 590 17,500 TSE
سهامیاب
کدال
6910 6840 6930 6710 7020 7020 -90.0 -180.0 11.34 603 2192982
مداران داده‌پردازي‌ايران‌ -4.99 -3.64 96,058,974,208 3,554,414 1247 16,500 TSE
سهامیاب
کدال
27510 27030 26650 26650 28490 28050 -1400.0 -1020.0 25.31 1068 554939
دسبحا گروه دارويي سبحان -0.66 -0.07 5,870,069,248 433,303 105 12,000 TSE
سهامیاب
کدال
13100 13580 13480 13100 13790 13590 -90.0 -10.0 13.87 979 1296400
پدرخش درخشان‌ تهران‌ -0.32 0.16 3,619,255,296 582,702 149 10,500 TSE
سهامیاب
کدال
6110 6170 6140 6110 6290 6160 -20.0 10.0 30.54 202 2431118
ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ -1.39 1.31 7,827,414,016 621,284 157 9,636 TSE
سهامیاب
کدال
11950 12420 12090 11920 12850 12260 -170.0 160.0 10.15 1224 1207729
سفار سيمان‌فارس‌ -1.33 -1.4 9,778,419,712 118,507 117 7,953 TSE
سهامیاب
کدال
82610 83170 83230 81500 84330 84350 -1120.0 -1180.0 14.74 5641 180353
البرز بيمه البرز 1.08 0.54 9,630,818,304 5,132,325 272 3,000 TSE
سهامیاب
کدال
1910 1864 1874 1844 1910 1854 20.0 10.0 4.78 390 11539542
فپنتا سپنتا -1.62 -3.83 46,900,146,176 110,310 553 2,132 TSE
سهامیاب
کدال
435000 425170 434920 419980 442450 442080 -7160.0 -16910.0 5.93 71655 35280
ثشرق سرمايه گذاري مسكن شمال شرق -3.83 -1.66 7,059,716,096 2,207,575 113 514 TSE
سهامیاب
کدال
3348 3257 3185 3153 3348 3312 -127.0 -55.0 0.0 0 4605465
پخش پخش البرز 0.15 -0.44 6,614,196,224 194,328 96 358 TSE
سهامیاب
کدال
34100 34050 34250 33850 34600 34200 50.0 -150.0 10.32 3300 1